Retoerke Ljouwert

Sûnt rom in jier wennet Doede op in pleats by ‘t spoar. Om de boerinne hie’t net hoecht om’t se benaud foar hûnen is; mar de bern woene it sa graach dat de boer úteins mar belies jûn hat. Hy socht in boerestabij út sûnder stambeam; ientsje mei papieren fûn er te prizich. It like him skoan ta dat de boerehelp Doede mar it ien en oare bybringe moast om’t syn húshâlding ek in hûn hat. Yn’t begjin siet Doede meastentiids oan tou sadat er net fuortrinne koe. Mar geandewei krige er mear frijheid en sadwaande spaande hy al rillegau los om de pleats hinne. D’r wennet ek in hynder op dy pleats. En dy Happe krige de skuld dat it mis gie. Tegearre geane de beide bisten wolris it fjild yn en op in kear krústen se neist it paad nei it spoar ta om en slûpte Doede troch in gat yn ‘e hikke de spoardyk op. Fansels kaam d’r krekt op dat momint in trein yn folle faasje oan. De treinmasinist seach lokkigerwize fan fierren hokker grut gefaar Doede rûn en brocht hoeden de trein ta stilstân. Sûnder omhaal liet de hûn liet him oanhelje en waard er troch de masinist meinaam yn syn kabine. Doe’t se yn Ljouwert oankamen bedarre Doede yn’t asyl oan it kealledykje. De boer wie yn alle staten. Hy krige net allinne in print fan de NS, it asyl moast ek betelle wurde foar de opfang. Ik kin hjir mar better net melde wat de boer útkreame hat wat de masinist dwaan moast at er Doede wer op it spoar oantreffe soe…

Dat barde in pear wiken letter lokkich ek net. De boer seach lykwols it swurk al driuwen doe’t de trein op ‘e hichte fan de pleats opnij stoppe. Hy miste Doede fourtendaliks en prompt sette hy de sokken d’r yn nei’t spoar ta. Hy seach de konduktrise noch krekt mei de hûn omtôgjen en wonk wyld mei syn earmen. De masinist sette Doede yn syn kabine en die de doar ticht. Hy swaaide noch troch it rút werom wylst er de trein wer yn gong sette. Troch de toeter dy’t dêrop folge fielde de boer him alderheislikst ferrivele. Mar hy betocht him gjin momint, stapte subyt yn syn auto en reesde nei de stêd. Hast tagelyk mei de trein wie ‘r op it stasjon. Wat him dêr op dat stuit ôfspiele hat? Kin ik allinne mar nei riede… Ienris thús bedarre Doede yn elts gefal wer oan tou.

Doede op it stasjon yn Ljouwert (Foto’s mei tank oan Marijke van der Wal)

De jongste faam fan de boerehúshâlding hat kunde yn ‘t doarp oan in famylje mei in alderaardichst hûntsje. In teefke. Doe’t dy loopsk wie, waard d’r in knappe reu by socht. De dochter moast daliks oan harren Doede tinke en frege har heit wat dy d’r fan tocht. It like de boer in skrander foarstel. Koe Doede ek ris wat kostjild ynbringe! No ynseminearret de boer syn eigen kij, mar fan de hûneseks wit er net rjocht it fijne. Sadwaande frege hy goede kunde of trije minuten fêstsitten fan de reu lang genôch wie foar in geve befruchting fan it teefke…

Doe’t de bistedokter de rook fan dit hiele relaas krige, frege dy him ôf oft it wol in ferstândige set wie om Doede it swiet fan de biology fan de fuortplanting priuwe te litten. Ik haw nammentlik grutte noed dat Doede ynkoarten wer útpykt en op de trein nei Ljouwert hipt. Mar de boer moat dan net ferheard opsjen dat er de reu fan ‘e Weaze opswylje kin.

Febrewaris 2020

Lyts kolleezje yn ‘e iglo

Doe’t ik it boerehiem opried, seach ik de beide bruorkes strie tôgjen nei de kealle-iglo. Dêr sil it ‘slachtoffer’ dan ek wol lizze, tocht ik. Ik hie hoedsum riden en stoppe foarsichtich om’t ik de ynfúsen op it byridersplak stean hie yn in amer dampend wetter om se alfêst op lichemstemperatuer te krijen. Ik hâld net sa fan griemerij yn myn praktykwein; bûtendoar wie it oars al in wiet genôch troch in oanhâldende storein. Bepaald net oanloklik foar de aksje der’t ik foar kaam, ‘k hie it kealtsje leaver yn de skuorre hân… Ate en syn broer kamen op my ta wylst ik myn ark byinoar socht. Ik smiet in slang en in skjirre by it ynfús yn de amer waarm wetter en in nuddeltsje stuts ik, yn it hâlderke, tusken myn kiezen. Sa doch ik dat meastentiids, krektlyk as in smoker. Myn toskedokter ried my soks ôf, mar it is wakker noflik as jo hannen tekoart komme. Ate drobbele foar my út nei de iglo: “Sjoch, it is al hast dea…”

“Kinsto my helpe?” Jawis, en de lytse man dûkte troch it gat nei binnen ta; ik folge him en siigde op myn wrakke knibbels yn it strie njonken it sike kealtsje mei in smoarge kont fan skiterij. It earme bist lei útdroege en fersoere, heal yn koma noch súntsjes te sykheljen. In ynfús is de iennichste remeedzje yn soksoarte fan gefallen. Ik knipte it hier yn de hals fuort om de ier sjen te kinnen en ynstruearre Ate de kop fan it keal stabyl te hâlden. Mei syn trijen wie it aaifol en suver smûk yn de wite koepel, wylst it reinwetter súntsjes op it dak klettere. Wy misten noch immen om de flesse heech te hâlden en Ate syn bruorke wie yntusken wat oars oan’t dwaan. Lokkich kaam Heit krekt om ‘e hoeke: “Jimme binne al drok dwaande!” “Ha goeie, jawis.” Ik keppele de slang oan de ynfúsflesse en joech dy oan de boer, stuts de nuddel yn de ier fan it kealtsje en ferbûn it spul oan elkoar. It rûn fuortendaliks as in tierelier. Soks docht my dan deugd! No moasten wy geduld hawwe, al gau in tweintich minuten ear’t in liter floeistof yn it keal sit. Tiid om in pypfol te praten. “Wolsto ek boer wurde?”, frege ik oan Ate. No nee, leaver bistedokter. “Just! Kinsto in bytsje leare?” No, dat foel net ta want Ate is dyslektysk, sa sei er tsjin my. Lêstich, sa wit ik út ûnderfining mei myn eigen soannen. “Haw mar gjin noed”, sa besocht ik, “asto it wier wolst, moast gewoan ferskuorrend dyn bêst dwaan.”  

Ûnderwylst stie de boer yn de rein de flesse fêst te hâlden njonken dy iglo. Hy sei dêr gjin hinder fan te ûnderfinen om’t it foar it goeie doel wie. Mar hy hie bûtendoar ek net yn ‘e rekken hokker praat wy hiene. “Hasto de fee-arts al ferteld watsto wurde wolst?” No, dêr hiene wy it al oer hân. Myn stive skonken moast ik efkes ferskikke om’t ik murk dat de knibbels wiet waarden. Wy leine wol yn skjin strie, mar de ûnderlaach wie sodzich troch de skiterij. Dit binne altyd och sokke lekkere, frisse putsjes… Net dus!

De flesse rekke hieltyd fierder leech en no waard it tiid foar in twadden ien. Dizze earste is frâl om it tekoart oan focht oan te foljen, dy twadde is mear tsjin de fersoering. Ik joech Ate ynstruksjes om no net allinne it kopke goed fêst te hâlden, mar ek de nudle en de slang. Sels gûchele ik dy folgjende flesse oan de oare ein fan myn flutter. Dat stekt nau om’t d’r gjin luchtbel yn komme mei. Ek dizze flesse begûn mei faasje leech te brobbeljen en ik joech him de boer wer oer. Doe wie d’r tiid om Ate in lyts kolleezje te jaan hoe‘t it kin dat in keal it iene momint sels noch út de amer stiet te sûpen en in oerke letter foar pampus lizze kin troch slimme skiterij. Hokker lytsebeesjeboel yn de terms húsmannet dy’t wy net mei it bleate each sjen kinne en dêr debet oan wêze kin. En wat jo dwaan kinne om soks foar te kommen. Fansels lústere Ate mei in protte nocht en hij knikte begryplik mei syn heldere kikers. Ek de eagen fan it keal begûnen te kniperjen. De twadde flesse rûn op syn ein en meastentiids komt sa‘n kealtsje troch de bikarbonaat dy’t dêryn sit ynienen folle mear wer by sûpe en stút. Dat wie in goed teken! Ik keppele de slang los, joech it keal noch twa spuitjes medisinen troch de nuddel yn it bloed en treau dy doe wer yn de hâlder dy’t ik noch hyltiten tusken myn kiezen sitten hie. Tegearre stuollen wy it slachtoffer yn sithâlding yn it strie omheech en it keal begûn daliks wakker helderder om him hinne te koekeloeren. Dat like d’r op! Ik bespruts de neisoarch mei de boer en liet noch wat guod achter. Doe’t alles wer yn de auto siet, stie de hiele húshâlding achter op it hiem my tankber út te swaaien. Myn lêste boadskip foar’t ik ynstapte: ‘En do wist it, Ate, goed dyn bêst dwaan op skoalle, jonge!’ Hij knikte oertsjûgjend.

Oktober 2019

Wrafke – Sin

Myn namme is noch immer Afke, folút Afke fan it Fryske Wetterlân. Ik bin in Labrador fan it jachtsoartich slach. Nea haw ik in min sin; ik bin nammentlik wakker fleurich fan aard. Ik bin sljocht op trene mei de Frou. Kinsto my midden yn ‘e nachtkoes foar wekker meitsje! Dat wol net sizze dat myn stimming altiten gelyk is. Oer de dei sjoen kin dat like goed fariearje as by minsken. Mar dat wol dyselde minsken faaks net oan. Nim no bygelyks it iten. Jou in Labrador wat yn syn hûnebak en hy fret it daliks op. At it no te fretten is as net. Ikke net. Ik yt allinne at ik d’r ferlet fan haw. Sa net, dan lit ik it grif stean. Myn baaskes moasten dêr bot oan wenne. Sy wiene daliks ûngerêst at ik myn itensbak in heale dei net oanrekke. Hiel oars is dat as ik bliid bin. Dan moat ik earne wat yn ‘e bek hawwe. Sa haw ik in trijetal krûpbisten, ‘knuffels’ neame myn bazen dat. Myn favoryt is Gnoarreke, in barchje mei in ûnbidich lange krolsturt. At d’r oanrin komt, begroetsje ik dyjinge steefêst mei Gnoarreke yn myn waffeltsje. Eltsenien fernuvert him deroer dat it bistke, en mei nammen syn sturt, hiel bliuwt. Fansels! Ik haw in sêfte bek. In jachthûn mei it wyld ommers ek net ferropje! Dochs hawwe se my te pakken hân. Ik liet mei it apportearjen de dummy’s te gau los. Smiet se Frou foar de fuotten. Dat mocht net fan Âldbaas Pyt. Om my dat ôf te learen wie it better dat Gnoarreke ‘op fekânsje gie’. Dat waard alhiel yn sêne set mei kofferke en al, saneamd nei ‘Skylge’ ta. No, dat hawwe se witten! Ik krige dêr net in min sin fan, mar waard suver swiermoedich. Ik tink dat ik my krektlyk fielde as Frou doe’t ik net mear mei har mei mocht nei it sprêkoere ta. Noch gjin twa wike letter wie Gnoarreke wosken en al wer werom. En se wolle it wol litte om him wer ôf te pakken. Koartlyn binne we sels wer nei Skylge west en dan triuw ik Gnoarreke as earste yn myn reistas. En no’t wy it d’r dochs oer hawwe, ik mei stomme graach mei op fekânsje gean. Wy troffen ek noch ris prachtich waar en sadwaande wiene wy de hiele dei op ‘e sweef it eilân oer.

Troch de bosken strúne, oer it strân dwale en yn ‘e see swimme mei Baas. Geweldich fyn ik dat! Ik mei oerol mei hinne! En as d’r wat bard? Ik bin net sa gau fan’t hynder, hear. Sa sieten wy bygelyks by ‘Storm’ op it terras. Wy hiene krekt allegeare te drinken krigen. Ik hiel attint yn in hûnepanne en myn beide baaskes krigen beide sa’n grutte faas giel huppeltsjewetter mei skom foar harren te stean. Frou moast lyk as altyd efkes nei’t húske ta en hie my oan de tafelpoat fêstbûn, mei ynstruksjes oan Baas om op my te passen. Dat is alhiel net nedich, ik jou my wol del. Doe’t se wer werom kaam krige Baas it yn ‘e holle in kykje te meitsjen fan Frou en my tegearre op dat terras mei dy lompe fjoertoer op de eftergrûn. Nijsgjirrich wêr’t hy bedarre dikere ik him nei om ‘e stoel hinne en luts sadwaande justjes myn line oan de tafelpoat strak. Dat koenen dy beide faaskes op it taffeltsje net ferneare en dy nukten om. Dêr waard ik efkes sa kjel fan dat  ik dy hiele tafel om skuorde fan it terras ôf de strjitte oer. Dat joech in konsternaasje! Glês, reau, tafelplant en piper & sâltlokje, de hiele brot lei yn diggels oer de wrâld. Ik moat bylje dat Baas & Frou dêr mear lêst fan hiene as ik. En mar omtsiere dat ik net oan de tafelpoat fêstbûn wurde moatten hie. De beide froulju fan de betsjinning hiene rap de saak opromme en gelyk nije faaskes huppeltsjewetter ynskonken. Wol spitich dat Baas yn dy alteraasje dít barren net mei syn kykdoaze fêstlein hat, wylst er de hiele dei mei dat ding yn ‘e oanslach stiet… Sels bin ik lykwols net gau fan ’t sintrum.

Frou fynt my wolris wat ûndogensk. Dat ik bygelyks net lústerje at sy my ropt. Ja, duh, at ik op ‘e sneup bin en hast in mûs te pakken haw, dan kin ik dy dochs net slûpe litte? Eins hear ik har dan net iens. Ik bin krektlyk as Baas, dy kin ek mar ien ding tagelyk!

Ik haw in stabyl moed en bin dus meastentiids fleurich. Mar ik kin ek ferskuorrend út de skroeven wêze! Fral at d’r besite komt. Bygelyks famylje of goeie kunde fan myn baaskes. Ik reitsje hielendal optein at sy in soartgenoat meinimme dêr ’t ik mei boartsje kin. Lekker troch de tún rauze en hûntheie. Hearlik! Dan wit ik betiden net mear fan ophâlden. Op soksoarte mominten lûk ik in sprintsje en giselje yn ‘e rûnte oan ’t ik suver op apegapen liz… Sa kaam op Skylge Puck in dei lâns. Puck is in jonge swarte teef fan it itselde laach as my. Geweldich, wat in wille hawwe wy hân. Mei-inoar trene, boartsje en oer it strân fleane. Grutter deugd kinne se my net dwaan. Benijd at ik ite wol nei sa’n dei? No, dêr haw ik dan wol sin oan! Net fierder trochbylje, hear, mar faaks krij ik d’r ek noch wat op ta fan Baas…

Septimber 2019

Wrafke – Moaie dei

Fansels hie‘k al lang yn ‘e noasters dat it net goed gie mei dy ‘âlde Swarte’, Aïcha. Sy siet al yn har Fyftjinde (!) libbensjier, mar se wie noch sá geef mei har fjoer fan in rjochtaarde jachthûn. Jawis, krebintich troch in fersliten rêch, mar dêr joech Baas har pillen foar. Ferline hjerst hat dyselde Baas har noch twaris ûnder it mes hân om frjemde bulten fan har liif fuort te heljen en dat hat se geweldich goed trochstien. Fan ‘e wike hat se wer mei Frou en Baas nei de bistedokterspraktyk west. Doe’t se thús kamen wienen de gesichten fertrietlik. Aïcha wie ek fan’t hynder, mar dat wie se lykwols altyd at se nei de praktyk west wie. Ik snúfde de rook fan minsken oan har dy’t ik net rjocht thúsbringe koe, mar fernaam oan Frou har praat dat se by dyjinge west wiene der’t Aicha har puppetiid trochbrocht hat. Om ôfskie te nimmen, koe‘k begripe. Eltse dei dernei giene wy nei in plakje te kuierjen wer’t wy wolris earder west wiene en op woansdei binne wy sels meienoar nei myn ferneamde jachtoefenmasterin yn Harich west. Aïcha moat fan Anjolien alles leard hawwe wat ik no mei safolle nocht opdoch. Mar Anjolien beweart ek fan Aïcha in bulte leard te hawwen. Wat wiene dy twa seldsum bliid mekoar wer te sjen! Ik haw dy  âlde Swarte noch nea sa út de skroeven sjoen… Oandwaanlik! En se hat by eintsjebeslút ek noch twa kear in dummy-ein apperteard. Net te fier fuort, hear. De dei dernei moast se dat lykwols ferskuorrend belije. Se wie út ‘e liken, moast hyltyd mear koarje, mar woe en koe dochs noch wol lekker ite. Dat skynt se har hiele libben graach dwaan mocht te hawwen. Wat dat oanbelanget: in echte Labrador. Kin ik noch wat fan leare, om’t ik noch wolris in miel oerslaan wol…

De dagen dernei gie it wer in lyts bytsje better, mar wol waard dy ‘âlde’ hyltiten koartamiger. Se doarde somtiden net mear lizzen te gean en stie dan mei de sturt tusken de poaten yn har helpleazens om har hinne te sjen. De hiele dei troch kamen Baas, Frou en de jonges omste beurten har treaste en oanhelje. Ik liet har safolle mooglik mar gewurde, at se it lykwols ferneare koe, slikke ik har om ‘e bek. Op dy bewuste sneintemiddei wie it fertriet hast net mear te hurdzjen. Mei syn allen giene wy nei bûten ta en bedarren we op it stalt by de fiver. Aïcha hime en sette grutte eagen op, dochs liet har berêstend dêrhinne dirigearje. Eltsenien socht in plakje om har hinne en sei gjin wurd. De sinne skynde folop en yn it fjild efter hûs makken fûgels kabaal as op in moaie maitiidsdei, sa ûnwerklik midden yn febrewaris. Baas pakte in foarpoat fan Aïcha, die dêr in bântsje om en knipte har hier fuort oan’t op har hûd. Doe pakte hy in spuit mei blau guod deryn en ik seach dat hy dy stadichoan leech drukte yn de bloedier fan har poat. Net earder haw ik safolle triennen floeien sjoen wylst dy âlde Swarte stadichoan dochs wis belies joech en har kop yn de earmen fan Frou del lei. Súntsjeswei siigde har swarte liif ûnderút en stoar it ljocht út har eagen wei. Wat in grut fertriet op dizze prachtige dei. In skoft hawwe Frou, Baas en de lytsbazen dêr ferslein by sitten. Doe  seach ik Baas twa skeppen ophelje en mocht ik har noch ienris besnuve. Dêrnei moast ik yn ‘e hûs.

Letter op ‘e middei hie‘k om ‘e bliksem wol yn ‘e rekken wêr dy âlde Swarte bedarre wie: efter yn ‘e tún by de feart stiene trije grutte reidplommen yn de grûn njonken in bultsje mei houtsnippers dêr oerhinne. Ik stuts myn snuffert daliks yn dy snippers en koe wier de rook fan har noch wol in lyts bytsje opsnúve. Fierders haw ik dat plak net beruorre, mar Aïcha moat dêr bedobbe wêze. De beide grouwe tûken dy’t Baas d’r krúslings op lein hie haw ik al fuorttôge. Dy wiene te moai om net mei te boartsjen. Ûnderwilens gie de sinne ûnder en kleure de himel rôsread; wat in moaie dei, sa foar de dea.

De dagen dêrnei fûn ik it stil yn ‘e hûs. Ik koe út wol fjouwer hûnekuorren kieze om yn te sliepen: twa yn ‘e gong en twa yn ‘e húskeamer. Dat fielde nuver. Ik wie suver bliid dat Baas opromming hold. Ik mis dy âlde net echt, sy wie ommers altyd sa op harsels. Mar ik haw wol in ferskuorrend protte fan Aïcha leard. De hûnetaal noch it measte. Hoe’sto mei in lytse feroaring fan hâlding sjen litte kinst hoe‘sto tsjinoer in soartgenoat stiest, sûnder ek mar te byljen of te grommeljen. Want dat kin ommers altyd noch wol. It is ferdraaide spitich dat safolle hûnen, mar ek guon minsken, dy hûnetaal net by machte binne.

Febrewaris 2019

Wrafke – Frutsel

Doe’t Baas fan ‘e moarn ûnder kaam en my nei bûten litte soe, fielde ik mysels sa ferskuorrend modzich. Hy moast my suver wekker meitsje, sa sleau en moalich wie’k. Baas kin dat hiel fynfielend. Hy begjint my earst ûnder myn strôtsje te kardzjen en dan rek ik my út, draai ik mysels stadichoan op ‘e rêch, en dêrnei tysket er my oer myn búkje. Dat lit ik sa lang mooglik mei de eagen ticht gewurde om’t er my eins gjin grutter deugd dwaan kin! Mei in protte muoite rôle‘k op myn poatsjes werom en gappe wiidbekkich. En dat wylst ik fan ‘e wike krekt de hiele wrâld wol oan koe. Doe haw ik sa hearlik traind mei Frou. Ik speurde as in spear en appertearre as ‘t spoar. Ik haw alle dummys prompt fûn en fuortdaliks by Frou brocht. Och, wat wie se grutsk op har lytse mokkeltsje! Sels de jachtoefenmasterin wie optein. Ik begryp dus neat fan dy lamliddichheid . Bin wier net siik of sa mar ik kin wol in gat yn ‘e dei sliepe… Dochs mar efkes yn ‘t waar sjoen en dernei krige ik, krekt lyk as eltse moarn, iten fan Baas. Hie’k sljocht gjin sin oan. Ik haw him oansjoen en doe begûn Baas te skodholjen: ‘dan mar net, Afke…’ Hy seach wat sneu om’t ik in bytsje jierdei bin. Ik bin hjoed sekuer acht moanne âld.

Geandewei de dei gie it wat better. Frou lit my wat letter op ‘e moarn lekker lang út en dan kin ik wat omsneupe en snaaie. Frâl yn smoargens. Frou fynt my mar in fyske; ik mei dat lykwols ferskuorrend graach dwaan. Wurd dêr ek sa roppich fan dat ik thús daliks de hiele bak wol leechfrette kin! Somtiden moat ik dernei wer koarje, bynammen as ik tefolle woartelstôkken út it heakelguod fandele haw. Hjoed net en dus haw ik hearlik myn bak leechfretten. Ienris wer yn myn hûnekourke skrok ik sa ôfgryslik dat it hier my dwers op ‘e sturtbonke stie. D’r leine farske drippen bloed op it kleed! Wêr kamen die yn ‘e goedichheid wei? En net allinne op myn kleed, se leine ek rûnom op ‘e flier. It fielde boppedat krekt of ik myn miichsel net goed ophâlde koe. Ik dus wakker oan myn frutsel sneupe om te sjen wat dêr te rêden wie. Hie al murken dat dy de ôfrûne dagen stadichoan opswollen rekke wie. Suver in gleie prom. Jawis! Dêr kaam it wei. Net bêst… Daliks alles opslikje fansels en de flier skjin ljepke mei myn mûldweiltsje. En mar prakkesearje. Soe dit dan wêze wat de frou fan Pelle okkerdeis oppere? Pelle sit ek by ús op jachttraining en soe neffens har syn earste ‘wiete dream’ hân hawwe. No, Monty wie dêr noch hielendal net oan ta, andere dy oare baas doe. En ik seach dat hy syn spytgnyskjen nei Frou suver net ynhâlde koe wylst er dat sei. Mar Pelle en Monty binne reukes en ik bin in wyfke. Ik haw d’r gjin idee by hokker ‘dreamen’ my te wachtsjen steane. Op dat stuit kaam Frou wer yn ‘e keamer en sy seach my drok dwaande mei myn lape. Se dikere de flier oer en rekke suver oerémis: ‘Afke wurdt in grutte faam!’, rôp se út. Se nodde my leafdefol en dat joech my it gefoel dat ik gjin noed hawwe moast. Frou brocht Baas gau op ‘e hichte. Se sei him dat se ‘t al in pear dagen oankommen sjoen hie. It sil by it folwoeksen wurden hearre, sa moast ik hjirút wol begnuve…

Twa dagen letter is it floeien noch folle slimmer: myn doaske is no sa lek as in tjems! Dochs mei ik mei nei de training ta. Myn stimming is sa ûngelikens as it waar en ik haw nearne nocht oan. Mar dy jachttraining wol ik fansels net slûpe litte, dan meitsje ik wol nocht! Frou siet d’r suver wat oer yn. Wat soene de reuen wol net útheve? Ik hearde har beljen om advys. Letter fentilearre se oan Baas dat neffens de oefenmasterin it just in geve útdaging foar de baaskes wêze soe dat harren hûnen har net ôfliede litte meie troch de hormoanen. Sa sette ik mei Frou dochs wer ôf nei de Súdwesthoeke.

It wie ûnlijich waar mei in kâlde wyn en winterske buien. Earst liet Frou my lang yn ‘e auto wachtsje, wylst de reuen wakker omfleane mochten. Lang om let gie de training los en mocht ik ek foar ‘t ljocht komme. No, dat soarge foar opskuor. Om syn beurten moasten de hearen oan myn frutsel snuve fansels. Dy grutte Flatcoat stuts sels syn hiele noas ûnder myn krús en gong mei my oan ‘e haal as wie ‘k in kroade! Sels haw ik mar in ‘krekt-as-neat-oan-‘e-hân-hâlding’ oannaam. Jawis, myn frutsel is grut, der rint wat út en ik bin wat min by de wurken. Duh! It soe wat, fierder neat loas, hear… Doe ‘t de reuen wer oan tou sieten en de opwining delbêde wie, mochten wy om bar in dummy troch de feart ophelje. Koe eltsenien moai ôfkuolje! It wetter wie desimberkâld, mar dat die my eins wol goed. Koe allinne dat kring earst net fine! Dernei diene wy in proefstik yn stânfêstigens. Dat kin ik tsjintwurdich poerbêst. Earder hie ‘k wolris striid mei Frou om’t ik wakker ungedurich wie. Dan baarnde it my yn om te wachtsjen oan ’t Frou it sinjaal jûn hie dat ik gean mocht. No, jimme kinne wol riede dat dy reuen harren sels net altiten yn ’e macht hiene. Se moasten hyltyd efkes by my lâns noaskje…

Dernei rekke ik mysels ek kwyt by it appertearjen. Koe neat fine, harke net nei en seach gjin ynstruksjes fan Frou. Lokkich wie se net boas. Is se lykwols hast nea hear, der net fan. Se stie mei in hândoek klear om my droech te wriuwen ear’t we wer ôfsetten nei hûs ta.

No liz ik wer lekker mudzich yn ‘e grutte koer fan dy âlde swarte. It leafst op ‘e rêch en ungesjeneard mei it frutsel omheech. Ooooh, wat fiel ik my ûnhuerich looooopsk. Om my mei it moarn wol wer oer wêze…(djippe,grommeljende sucht)

Jannewaris 2019

Wrafke (24) – Fakânsje

Afke op fakânsje

Ik hie al in dei fan tefoaren yn ‘e noas dat d’r wat barre soe. Frou wie tassen oan ‘t ynpakken en narre Baas mei alderhanne fragen wat se al as net meinimme moast. Meastentiids andere hy dat se dat sels betinke koe. Der bedarre allinne iten en boartesguod fan my yn myn eigen hûnetas; de lytsbazen soene op dy âlde swarte passe. Hiene wy beide lekker it ryk allinne! Nei de kofje wie it in healoere riden en doe waarden Frou en ik yn ‘e drokte út de auto setten. Wy rûnen tegearre sigesaagjend yn de kloft omheech en stapten dernei yn in ûnbidich grut gefaarte. Binnen troffen wy Baas ek wer by in taffeltsje mei banken. D’r wiene folle mear hûnen mei baaskes mei, faaks mochten wy mekoar efkes besnúfkje. Mei ik wol oer. In protte minsken hawwe ek niget oan my. Hoech ik net iens myn bêst foar te dwaan. Se fine myn foksbrúne kleur en pup-útstrieling moai en harkje ferheard dat ik in Labrador bin.  Fjirders in soad bern. En dy wolle my allegearre aaie fansels. Dat lit ik nammers mei nocht gewurde. Mei it sels wol graach lije. Ik skrok wol efkes doe’t d’r  trije kear in lûd kabaal klonk en de flier begûn te triljen: it gefaarte kaam yn beweging.

Goed oardeloere wiene wy ûnderweis. Doe sette Baas wer ôf en seagen Frou en ik him pas by de auto wer. Dêrnei wie it mar in kertierke riden nei it simmerhúske ta, tichtby in grut bosk. Dêr koe’k lekker drave, tjirgje en myn behoeften dwaan. Noch nea safolle dinne-appels en tûken sjoen om mei te tôgjen! Ik hie ‘t ferskuorrend nei’t sin. En wat hie’k in ferlet fan iten dy jûns! Mar wat in wurch meitsjende dei. En dit wie noch mar de earste dei…

 

 

 

 

 

 

 

Dy oare moarns betiid liet Baas my earst yn’t bosk út. Ik wie krekt los en doe kaam d’r in fjouwerspan glânzjende brúnen strak oan de line foar harren baas út it bosk yn. In ymponearjend gesicht. Stik foar stik waarden se ek loslitten en mocht ik mei harren yn ‘e kunde komme. Ik lei mysels daliks op ‘e rêch foar harren del, want jo witte it mar noait… Dat wie abslút net nedich neffens harren baas. En hy hie gelyk: wat haw ik mei harren boarte! Baas fernaam oft dit stel Setters ek op jachttraining gie. No nee, dêr wiene se ek fiersten te moai foar mei harren wielderige hier! It wiene ‘sjo-hûnen’ en neffens dy baas wie d’r sels in ferneamde wrâldkampioen by. Foar my wie hy dêr net minder om, hear. Sa eptich die hy him net foar. “Doet u haar even vast?’, frege dy man, doe’t wy werom nei it simmerhúske giene. Dat wie net nedich. Ik mei graach hûntheie mar bliuw wol by myn eigen baas at dy in oare kant út giet. Dat fernúvere dy setterbaas suver in bytsje foar in hûntsje fan amper fiif moanne!

Nei it moarnsiten giene wy om fytsen út. Ik krige krekt sa’n hûnekarre as thús. No, dat bin ik ommers wend efter Frou har fyts. Mar dit hobbele nuver. Baas fûn it ek mar swier traapjen; blykte in bân lek… Mei in nije bân gie it al better. Mar dyselde deis noch prestearde Baas it wol om dy karre twa kear oer de kop te jaaien! De earste kear sil ik net safolle fan blaffe, om’t Frou dêr ek in rol yn spile, mar dy twadde kear jage hy gewoan te hurd troch de bocht!

Lokkich bin ik fleksibel en linich. En boppe alles bliuw ik altyd fleurich… Folle leaver hie ik njonken de fyts rûn, mar dat mei noch net mei myn âldens fan amper in heal jier. Wat dat oanbelanget binne dy baaskes fan my dan wol wer foarsichtich. Út en troch mocht ik út it karke. Sa kuieren wy oer it sânstrân lâns in hiel grut wetter dat nuver smakket en wêrsto ferskuorrend toarst fan krijst. Mar ik mocht mei in hiele protte nocht los omfleane. Wat dêr net leit om mei te boartsjen!

Wy kamen troch bosken en doarpkes en oerol stoppen wy efkes en mocht ik wer út dy karre wei. En baas neat oars as plaatsjes sjitte, meast fan my fansels… Dy jûns wie ik gewoanwei bekôf en sa wurch as in maits. Ik wie bliid dat se myn eigen hûnekessen meinommen hiene wêr’t ik hearlik op koese koe!

Sa hawwe wy in wike lang eltse dei derop út west, mar it like wol folle langer. Ik mocht oerol mei nei binnen ta as Frou en Baas earne kofje dronken of sa. Ik bin sels mei út iten west. Dan joech ik my noflik del ûnder de tafel. Koe it dan lykwols net litte om in skeetsje fleane te litten. Hawar, in puppeskeet is lokkigernôch gjin tongerslach. Dy lêste jûn wie alderaarichst. Begûn de baas fan dy saak samar te sjongen! En hy song my ta as ‘The most beautiful girl in the world’. Ik wit yn de goedichheid net wat dat betsjut, mar ik haw de bêste man doe mar wakker tawispelsturte. Fûn hy moai. En ikke? Ik wol noch wolris op fakânsje!

Septimber 2018

Wa’t him fernuvert oer wêr’t de wrafkes 5 oan’t en mei 23 binne? Dy moatte noch skreaun wurde…

Wrafke (4)

Foekje by de Swette

Pyt hie it dan wol gauris oer ‘sosjalisearjen’; no wat dat oanbelanget kinne se d’r hjirre ek wat fan! Ûnderweis by it útlitten kom ik al fan allerhanne soartgenoaten tsjin, mar ik moat my ek troch it byljend folk fan goeie kunde fan Baas en Frou ûnder de sturt begnuve litte. Om by dy kunde te kommen hoege wy net altiten mei de auto; like faak geane wy op wat sy ‘fyts’ neame. Ik kin dêr net op fansels, mar ik wurdt dan yn in karke efter dy fyts treaun. Dêr moast ik ferskuorrend oan wenne. Ik woe d’r it leafst sa gau mooglik wer útwippe, mar dat kin net om’t se my oan de hâlsbân yn dy karre fêst sette. Ik kin dan noch krekt oer de râne hingje en dat doch ik dan ek mar. Yn’t begjin jammere ik derby. Dat sil wol snoad like hawwe, mar wat kin my dat no skele. At soks by dat saneamde ‘sosjalisearjen’ heart dan mei ik bêst myn betinksten hearre litte, fyn ik. Mar by eintsje beslút haw ik my d’r mar by deljûn. It giet eins wol lekker flot en ik sjoch folle mear as yn dy tinte yn’e auto. En se fytse dochs inkeld mei moai waar; want reine, dêr hâld ik net sa fan…

Dizze sneintemoarn giene wy wer ris nei de Swette ta. Der troffen wy in wol hiel bysûnder hearskip mei syn saneamde ‘Frysktalige Hollânske Herder’, Foekje. Neffens Baas is dy Ids op swarte houten skuon de ‘Grutte Keunstner fan Easterwierrum’ en binne syn wurken al roastich ear ‘t se ôf binne. Doe’t wy krekt fan hûs ôfsetten, binne wy noch troch de homeie kaam werfan oan wjerskanten swiere, brúne peallen steane. Dy moat Ids ek makke hawwe. En Foekje hat er ferneamd nei in Fryske hurdrinster fan eartiids der’t wat mei wie. Wol, dizze Foekje kin ek hurd drave. Sy hoecht net mear yn ‘e karre mar rint gewoan njonken de fyts.

Ús treffen gie goed. Se hie net safolle niget oan my. Foekje is in bytsje wreed, sawol yn ‘e omgong as yn ‘e bek. Mar ‘Frysktalich’? Bylje my der net fan. Se blaft en grommelt mear Stedsk. Siz mar Liwwarders, sa‘t âldbaas Pyt dat ek sa moai kin. ‘Heerkes nog an toe, krijstou wel te vrete? Kest wel deur dyn eigen ribben skiete. Soan dunne Labrador hew ik yn myn hele leventsje nog noait sien!’ Ik bin fansels hielendal net meager. Ik haw har efkes flink op it festje spuid dat ik in echte ‘field trial’ bin. Hie se noch nea fan heard fansels! Mar fierder wie se net ferkeard, hear. Bytsje rimpen, net mear en net minder… Har baas hie just wol ôfgryslik niget oan my. Ik mei dy Ids wol lije. Syn keunsten moat ik noch wat oan wenne… Moai mantsje op houten skuon. Klompen binne dat, seit Baas. Soe ik wolris mei omtôgje wolle! Ik wie suver bliid dat ik wer yn ‘e karre mocht, want ik lei nei de kuier bekôf yn it reid mei dat waarme waar.

Augustus 2018

Wrafke (3)

De earste dagen

Moarns ier moast ik noch foar’t de sinne opkaam poernoadich pisje. D’r waard gjin sjoege jûn oan myn oppenearjen en doe haw ik it mar njonken myn kourke rinne litten. En net folle letter moast ik ek noch in gruttere boadskjip dwaan… By Pyt leine d’r meastentiids kranten oer de flier en hy romme ús smoargens altiten gewoan op. Hjir leit in soarte fan swilk yn myn sliepplak en dat wie ek net dreech skjin te meitsjen sa die bliken doe’t Frou it letter opromme. Sy liet my daliks nei bûten ta, mar dat wie al te let fansels. Dernei krige ik myn panne fol mei brokjes. Deselde dy’t wy by Pyt krigen. Pyt hie faaks mear as ien pântsje mei brok foar ús seizen klear stean sadat wy nea om iten hoegden te tsieren. Sadwaande bin ik ek net fûl op hûnefretten. Ik yt pas at ik d’r sin oan haw. Fanôf dizze alderearste dei makke Frou har wat dat oanbelanget dochs suver soargen om my. Mar se hoecht gjin noed te hawwen. Har ‘útiten’ fûn ik dan wol wer alderaardichst. Se ferstoppet de brokjes yn in soarte fan stuiterbal wer’t ik mei omgûchelje mei. Dat fyn ik machtich moai wurk en ik gean krekt sa lang troch oant dat ding leech is. De brokjes dy’t der út falle fret ik fansels daliks op! Doe’t der letter ris in kear besite kaam hie dy d’r niget oan om’t soks no just foar skrokkers ornearre is… Fjirder moat ik blafkje dat ik de nije brokjes fan hjirre dochs leaver haw dan dy fan Pyt. Frou mong se earst mar doe socht ik dy nije d’r lekker út!

Útsein dy earste nacht gie it de dagen dernei folle better. De grutste lytsbaas moat moarns al om seis oere de doar út en hy docht my nei bûten ta as hy oan syn iten sit. Dan jou ik my noch in oerke del en dan krij ik fan Baas myn moarnsiten. Dan mei ik alwer nei bûten ta en sneup ik wat yn’e tún om. Ik hie fan Frou al in sokkebal (in sok mei in bal deryn) krigen doe’t ik noch by Pyt en Emmy wie, mar hjir is noch folle mear spul wer’t ik mei omtôgje kin. Bygelyks in grof tou, in baltsje mei in slingerkoard en in rubberbonke. Echt fan dat puppeboartesguod.

‘Sokkebalje’

Faaks spaant dy oare âld hûn, Äicha, ek bûtendoar om en ik besykje wakker om better mei har yn ‘e kunde te kommen. Dat slagget hieltyd mear, mar as ik te drok foar har bin krij ik in blaf om ‘e earen. Frou lit ús om barren oan de rym lâns de dyk út. Somtiden geane wy ek earst mei de auto in eintsje út te riden en dan wurde wy lâns in grutte feart dy’t se de Swette neame, of by it spoar útlitten. Elts ketier giselt dêr in grut meunster mei kabaal foarby. Ik lûk my der neat fan oan. Aïcha ek net mear om’t sy no stram is, mar eartiids moat sy altiten oanstriid hân hawwe om dat kring yn te heljen. Dêr by’t spoar mocht ik ek Snuf moetsje. Wat in grutte hûn is dat. Dêr kin ús mem wol twa kear yn!

Wy koene alderbolderbêst boatsje. Mar ik skrok my dea! Ynienen rekken myn achterpoatsjes yn it lange gers gjin grûn mear en glied ik yn ‘e ûnderwâl samar de feart yn. Frou en Baas súver yn panyk. Dat wie absolút net nedich om ‘t ik gewoan nei de oare kant ta swom. Baas rûn oer in damke om it lân yn, grypte my yn myn nekfel sa‘t ús mem ek wol mei my omtôge hat en hy smiet my as in wiete dweil op it lân. Ik like wol in grouwe rôt, sei er. No haw ik noch nearne in rôt sjoen, mar dat klonk bepaald net as in komplemint… Ik krige it wol wat kâld en ik siet letter yn myn hûnetinte efter yn de auto te triljen as in juffershûntsje. Lokkich hie Frou in skûlk by de hân en hat se my wer lekker droech wreaun. Wat in aventoer, ju.

Dyselde jûns wie ik sels te wurch om myn bakje leech te iten…

 

Wrafke (2)

In nij begjin

De woansdei nei Pinkster wiene allinne Abe en ik noch oer fan ús nêst fan seis. Ik fûn it sneu foar Abe mar ik wie bliid dat ík net as âlderlêste ophelle waard troch myn nije baas en syn frou. Ik seach se al fan fierren oankommen en hie daliks troch dat ik no oan bar wie en sa sette ik myn sturt yn de heechste wyspelstân.

 

Pyt hie de triennen yn ‘e eagen doe’t wy mei syn trijen ôfsetten mar ik tocht by mysels: ‘ja fader, dan hiesto my mar net fersizze moatten!’ Ik mocht by Frou op skoat sitte yn in grut kabaalding dy’t sy ‘auto’ neame. Ik krige noch in aai oer ‘e kop fan Pyt en Emmy en dêr gong ik mei myn krapoan sân wike âld de wiide wrâld yn. Weemoedich útswaaien wie it lêste wat ik fan harren seach. Ûnderweis waard ik in bytsje mislik en ‘k moast derfan flybje. Frou hie d’r rekken mei holden en strûpte in grutte doek ûnder my del. Gelokkich duorre it net lang en sûnder koarjen kaam ik al rillegau op myn nije wenstee. De ûntfangst dêr wie alderhertlikst. D’r wenje hjirre noch trije grouwe jonges thús dy ‘t my om bar oankrûpe woene. Mar boppedat wennet hjir ek noch in âld sok. Sy soe wolris muoite mei my ha kinne en dus setten wy op ‘e nij wer ôf nei in ‘neutraal gebiet’ om elkoar te moetsjen. Ik waard yn myn nije reistinte efter yn ‘e auto treaun en dêr gongen wy wer. Ja ho’ris, tocht ik, wat sille wy no ha! Ik seach neat, ‘k wist alhiel net wat my te wachtsjen stie en dat sille jimme witte ek! Sadwaande haw ik hearre litten dat ik fan de wolven útskaai. Mar it duorre grif noch gjin fiif minuten en doe mocht ik mei dy âlde swarte yn ‘e kunde komme. Aïcha neame se har. In swarte labrador fan mear as fjirtjin jier. No, sa swart as ús mem is se net mear; sis mar sulvergriis. Foaral om ‘e snút en ûnder de sturt. En se rint wat krebintich mar wa seit my hoe’t ik noch omspaan at ik sá âld wurde mei..? Sy fûn my wol wat drok, mar ik haw neat oars dien as har om ‘e bek ôfslikje en der is gjin ferkearde blaf fallen, lit stean biten en grommen… Ik haw har daliks ûnderdienich merke litten wat myn plakje is en dat sil foarearst fêst sa bliuwe at it oan my leit. Fansels hat sy de âldste rjochten hjirre. Faaks kin ik ek noch in protte fan har leare. ‘At dat mar net it ferkearde is’, seit Frou perfoarst. No, dat sil de tiid leare.

Doe gongen wy werom nei myn nije stee en lieten se my myn sliepplak sjen. In grutte koai gewoan yn ‘e húskeamer. Ik krige wat brokjes dy’t Pyt meijûn hie, mar der hie ‘k noch gjin ferlet fan en doe haw ik my daliks deljûn yn myn hûnekuorke. Dat is dúdlik earder brûkt, mar dat makket my neat út om’t it hûnebêd deryn skjin is.

Op ‘e neimiddei haw ik wakker yn ‘e tún boarte mei eltsenien en bin ik al oan in halsbân de strjitte út west. Wat in dei. Ik wie dy jûns folslein út ‘e liken! Safolle nije yndrukken, nije gesichten en sa. Yn it lân efterhûs haw ik bygelyks mei niget hiele grutte swarte en wite skepsels sjoen dy’t net blaffe mar blête. Hiel nijsgjirrich! Doe ‘t it letter op ‘e jûn stil en tsjuster waard yn ‘t hûs miste ik ús mem en myn bruorkes dochs wol ferskuorrend. Pyt hie in stik tekken fan ús nêstkoer meijûn en dat joech my treast. Dochs moast ik súntsjes jammerje. Mar dat hat noch gjin kertier duorre, doe foel ik as in blok yn sliep…

 

Wrafke (1)

De nêsttiid

Myn namme is Afke. Folút ‘Afke fan it Fryske Wetterlân’. Berne yn it Ljouwerter Âldlân op 1 april fan dit jier en dat is gjin grapke. Ik bin d’r ien fan seis; ik haw fiif bruorren. Harren nammen binne ek like Frysk as dy fan my. Wy binne lykwols net fan it Fryske ras mar Labradors fan it jachttype. Ús mem wennet by Pyt & Emmy en dy. Sy hawwe al wol faker ris wat oan fokkerij dien, mar wy wiene ús mem har earste nêst. Mem is swart as de nacht, heit haw ik nea sjoen, mar hy moat in grutte blonde âldfader weze. Ien mei sterke genen want wy binne alle seis blond. Giel stiet op myn stambeam mar dat is gewoan net wier, ik bin eins foksbrún. Folle moaier!

Ik haw in gouden tiid hân by Pyt en Emmy. De earste twa wike krijsto d’r net sa folle fan mei want wy leine allinne mar wat by ús mem oan it jaar te sobjen en fjirders in protte sliepe fansels.

En nei njoggen dagen geane dy de lûkjes iepen, mar dan sjochsto noch gjin poat foar d’eagen. Pas nei trije wike kinsto wat omskarrelje en krijsto ek ris wat oars as memmetate. Ús mem wie ferskuorrend wiis mei ús en wy groeiden as koal. It alderlekkerst fûn ik sliepe op in grutte bult boppe op myn bruorren. Hearlik! Mar ik fûn it ek prachtich at de lytse faam oer de flier kaam om te boartsjen. Foaral doe’t wy wat letter mei moai waar ek yn ‘e tún omslaan mochten. En baas Pyt? Och, hy hat wol wat de namme fan in gnoarrepôt, mar hy wie sa grutsk op ús! Hy hat geweldich op ús past. It wie altiten sûkerskjin en wy krigen net allinnich fan dat lytsehûnefretten. Faaks hie Pyt guozzefleis of soksawat; dan slikken wy mekoar de bek ôf! Mar hy jage ús sa no en dan wol de skrik oan. Fansels wiene wy dêr gau klear mei. No ja, allinne myn broerke Epke hat ienris in healoere fan’t hynder west doe’t Pyt mei dat grutte lawaaiding stie te gûcheljen en te blazen, mar fjirders stiene wy syn fiten. Tsjin de besite sei er dan dat er al drok oan it ‘sosjalisearjen’ wie. Ja hear…

 

Dy nêsttiid fljocht om. Doe’t wy seis wike wiene kaam de karmaster fan it Hûneferbûn. Dy besjocht dy en jout dy in dikke spuit yn ‘e nekke. Dan wurdsto in nûmer yn it grutte stambeamboek. In pear dagen letter krigen wy allegearre nochris in spuit fan myn nije baas. It sil wol goed foar ús wêze, mar om my hie dat net hoegd. Dernei hawwe wy noch in goed wike wakker wille meielkoar hân en mei Pinkster waard de iene nei de oare fan ús ophelle. Myn bruorren waard suver om tsierd, mar ik wie al fersein oan de frou fan de bistedokter. Har werkenbere stimme hie’k op 1 april al heard, doe moat se op kreambesite west wêze. Pyt hat har goedkard, oars hie hy my sels holden, sei er. En de bistedokter? Dy hat suver neat oan ús fertsjinne om’t wy út in sûn laach komme. Ik haw him dus allinne mar jild koste. Hy tinkt nammers dat er myn tinzen ferwurdzje kin. Hawar, ik lit him mar yn dy waan. Ik bin lykwols bang dat der mear ‘wrafkes’ folgje sille…

Krystknyn

Piter is de namme, as jo my tasteane. Ik bin ien fan Jehannes fan de Trije Romers. Bin al hiel jong út ‘e hûs rekke, mar myn nije wente wie in boppeslach. In hiel grut striehok, in âld hinnehok, mei útsicht op it westen. Yn de nêstkastkes koe ‘k my weromlûke at dat sa útkaam. Dêr wipte ik doedytiids samar yn. ‘k Wie noch linich, dat hat der tsjintwurdich wol oan.

Myn nije lytsbaas wie wakker wiis mei my. Hy ferneamde my nei de âld boppemaster fan dit doarp, om’t ik krekt sa ‘n búkje hie as hy. En, noch folle wichticher, Lytsbaas ûnderkende myn iensumens en woe my net ferPiterje litte. Sadwaande kaam Loekie derby. Se kaam fan Flânsum. By in boer wei, der’t de bern net goed mear op har pasten. Mar hja hiene Piter goed te fiter! Ik wist noch net iens dat Loekie komme soe, doe’t ik yn in koai op transport set waard troch de heit fan Lytsbaas. Nei Grou, sa die letter bliken. Ik krige in spuit yn myn achterste en fierder haw ik neat mear fernommen. Mar nei ôfrin wie‘k wol myn bûsjild kwyt! En dat neamt himsels ‘bistedokter’… Brek my de kninebek net iepen… Dy hiele aksje hat de Linepraat, de doarpskrante, helle, dat wit ik noch goed. De master fan lytsbaas, myn namgenoat, hie dy hiele dei pine yn ‘e holle. Dy nuteslachter fan my miende dat soks te krijen hie mei in soarte fan hekserij, krektlyk as dat reklamespotsje mei dy Amerikaanske presidint. No, ik hie ‘Apeldoorn’ wol belje wollen om moard en brân te razen, mar dat dogge kninen no ienris net, no? (nijsgjirrich nei dat stikje?)

Doe‘t Loekie dan kaam ha’k it fuortendaliks noch ien kear besocht, mar myn lyts man koe neat mear klear meitsje. De leidinkjes wiene leech. Dochs ha wy in tige noflike tiid hân tegearre. By ‘t simmer mochten we yn in stjelp yn ‘t gers en sa. Dat wie suver fekânsje. Faak sieten wy deun tsjin mekoar oan yn ‘t hok en sa oerlibben we ús earste kryst. Dat dizze famylje harren beheint ta grapkes oer útwrydske fretterijen mei knyn op ‘e spiiskaart waard doe daliks dúdlik. ‘Flappie-tafrielen’ waarden ús sadwaande Godtank besparre. Krektoarsom, wy krije in ekstra woartel of sa op soksoarte fan dagen. En ik seach der al net lijerich út, al sis ik it sels. Ik hie der grif wol klear foar west. Sadwaande hawwe wy tegearre trije kear kryst belibbe. Ik rekkenje altiten yn krystfeesten, myn bertedatum wit ik net iens! Lokkicher as doe haw ik nea wer west. Spitigernôch fielde Loekie dat oars. Sy fûn dat der eat ûntbruts. En bewize kin ik it net fansels, mar ik haw altyd tocht dat it gemis oan in neiteam har siik makke hat. Sy krige in swolm oan ‘e kaak en koe net mear goed ite. Grutbaas hat wakker besocht der wat oan te dwaan, mar sa‘t ik al trochskimerje litten haw, ik achtsje syn kapasiteiten op it mêd fan de genêskunde net sa heech. Lang hat Loekie net lijd. Lytsbaas hie der ferskuorrend fertriet fan. Master frege him op skoalle wat der oan skeelde. Yn trienen die de lytse man ferslach. Wa fan de twa der sneuvele wie, woe myn namgenoat witte. Doe’t er hearde dat it Loekie wie en ik net, andere hy ‘pedagogysk’: “Gelokkich mar.”  Dat ferbjustere Lytsbaas noch folle mear…

Lang ha‘k net allinich west. Der waard in jong ding hielendal út Âldelamer helle. It like wol in punkknyntsje. Sy neamden har Punky. Kuifje fûn ik sels in moaiere namme.

Se wie in bytsje drok. ADHD soe men tsjintwurdich sizze. Eartiids seine wy gewoan dat de heit of mem ek al wat beweechlik wiene. Mar fierders wol leaf, hear. It waard fansels nea wer sa as mei Loekie. Ek mei har oerlibbe ik trije kear kryst. Doe lei se samar op in moarn dea yn ‘t hok. My tinkt dat har hert it bejûn hat, mear falt der net fan te sizzen. Mar goed, dêr siet Piter Knyn wer allinne…

Doe kaam der in trio, twa hampelmannen en in wyfke. Lytsbaas sil wol tocht hawwe, dy Piter oerlibbet alles. Kin de groep mar better wat grutter meitsje. Dy beide mannen mochten fansels wer gjin wille fan harren ponkje hawwe. En in skofke letter kaam der ek noch in Dutsk frommes by. Hiene de pake en beppe fan Lytsbaas meinommen fan fekânsje earne út de Harz wei. In hiel kreas eike, mar in bytsje stiif en sa slûchslim as in motsje. Angela neamde ik har. Meimekoar waarden we sa in lytse koloanje, in kommune sa’t jo wolle, kompleet mei in multykulty tintsje. Hiel nijmoadrich, dêr net fan en ek wol gesellich. Mar Lytsbaas syn ambysjes giene fierder. Der kaam in kloft dowen by ús yn it hok te wenjen en dêr wie’k minder oer te sprekken. Sa bretaal as de boal, man! Dy koerkoppen naaie gewoan mei dyn bôle út ast net oppast. En ast der wat fan seist, skite se dy gewoan op ‘e kop. Ik bin fan hûs út sosjaal en ik haw in grut read hert, mar dêr moast gjin misbrûk fan meitsje, want dan set ik it op in brommen. Dat is ek sa’n bytsje it iennichste lûd dat der út my komt, hear. En ik jou fansels in roffel mei de achterpoaten. Kinst my net lilker krije…!

Ôfrûne simmer ha wy ‘krisis’ yn ‘t hok hân. Ien fan dy beide froulju wie yn har jachterige rite sa ôfgryslik djoeisk, it gong der om wei! Wier, by de kninen om’t ôf. Alle trije rammelers kinne ommers neat mear en dus wiene wy der glêd mei oan. Sy fleach by de muorren op en ús oan. Mysels hat sy in stik út myn ear biten, it bloed siet witwêrsanne. Lytsbaas moast yngripe en hat har in pear wike by ús weiholden. It koe gewoan net oars. Ik krige it gefoel dat ik soks al ris earder meimakke hie. Dat ferrekte yngripen fan minsken yn jins wille en genot; wy hearre baas yn eigen sek te wêzen. Wy fokke wier net altiten as kninen. Ik sjoch mei oergeunst nei dy dowen, der sit hast altyd wol ien of mear fan te brieden. Hawar, it sil no ienris sa wêze moatte.

No is’t hast wer krysttiid. Myn tsiende, by libben en wolwêzen. Tiid foar de libbenskronyk fan in flapear, hie ‘k sa tocht. Ik fiel ommers oan alles dat myn knyntsjedagen hast op binne. Ik bin gjin skaad mear fan eartiids. Kin tsjintwurdich wol mei de oare kninen troch it rip frette. Bin sa goed as blyn, hear hast neat mear en bin sa krebintich as in kroade. Mar der wurdt hjir wakker op my past. Minsken, it liket Leppehiem wol! Lytsbaas soarget foar in poerbêst miel iten en de hampelmannen tinke der goed om dat ik myn gerak krij. At wy it op hawwe, wurd ik yn ‘e watten lein troch de beide eikes. Se fersoargje sels myn facht as it sa útkomt. En at it kâld is, sitte wy alle fiif deun tsjin elkoar oan. Wat wol in âld knyn no noch mear?

En mocht dy âld boppemaster no miene dat er assosjaasjes meitsje moat mei syn eigen foarlân, lit him dan betinke dat it noch net sa min tahâlden is yn Leppehiem. En lit dejinge dy’t it krystmiel mei knyn dwaan moat nochris oan dy âlde flapear tinke. Ik winskje eltsenien in noflike kryst; it soe myn lêste wol ris wêze kinne. Teminsten, as ik het al helje. Piter wie de namme, as jo my tasteane.

Desimber 2012

 

De weesfôle fan Holwerda Sathe

Doe’t ik op sneintemoarn buorfrou Froukje oan de tillefoan krige, murk ik daliks dat sy behoarlik fan ’t hynder wie. Sibrecht, de âld merje, lei dy moarns samar dea yn ‘e hynsteboks en de fôle fan krekt twa moanne rûn ferstuivere om har mem hinne. Fansels wiene ús bourlju op dat stuit finaal fan ‘e kaart.

Ik beskôgje it as in grut foarrjocht dat wy sa frij wenje. Oan de râne fan it doarp sjogge wy fier it fjild oer, mei yn ‘e fjirte Friens en Grou. By ‘t simmer binne dy fjilden bûnt en as wy oer ús eigen keppeltsje swarte en wite skiep hinne dikerje, sjogge wy swartbûnte kij en Fryske hynders. As dy kij yn it ferline foar melken ophelle waarden troch de boerinne, tysken der faaks ek nochris in pear stabij’s om har hinne. Dat lêste bart lykwols tsjintwurdich net folle mear, wy hearre se somtiden alline noch mar blaffen. Nimt net wei dat ús buorlju, Froukje en Nico Hooghiemster, leafhawwers binne fan de Fryske rassen. Nico melkt in goed tritich FH-kij. Der wurdt biologysk buorke op de pleats en dêrtroch binne de greiden yn ‘e maityd ek noch ris kleurryk.

 

Nico en Froukje hawwe net allinne in bulte nocht oan it Fryske laach, sy binne ek fokkers. De kij geane geregeld nei in keuring en se brûke faak harren eigen bolle. Dat fokkersbloed ferleagenet him ek net by de hynders en de hûnen. Foar harren stabij’s hawwe ús buorlju sels in eigen kennelnamme: ‘Holwerda Sathe’, sa hjit harren buorkerij nammentlik. En dy namme komt fansels ek werom yn de nammen fan de kij en de hynders.

Ik kom foar alle bisten wol by Nico en Froukje oer de flier. Mar dy bewuste sneintemoarn ha ik der net iens west. De merje koe ik ommers al net mear rêde, mar der moast wol wat barre mei Marijke, har fôle. By in fôle fan noch gjin wike âld is in oare merje sykje de koartste klap. ‘Omwenne’ is net altyd like maklik, mar soks kinne jo besykje. Der sneuvelt ek wolris in fôle en dan stiet der in mem mei fertriet en in fol jaar. Troch in spesjale ‘fôlesintrale’ kinne eigners mei soksoarte fan drama’s mei elkoar yn kontakt brocht wurde. Dat koe no net, want in fôle fan goed acht wike wol wier net mear by in oare merje drinke. Mar dy fôle kin ek noch net sûnder memmemolke. Sadwaande kaam ik mei in ynternetside mei winken op ’t aljemint. En in leveransier fan memmetatepoeier (ferfangende molkpoeier) dy’t harren sels op snein derfan foarsjen woe.

Sa ’n advys jaan is ienfâldich; mar in fôle út in amer drinken leare is dat minder. De earste dei wie it in kwestje fan wat yn ‘e amer omblabberje, mear net. In dei letter krige it bist wol safolle toarst dat it samar ynienen klear wie.

De wiken dernei krige de weesfôle neffens in fêst skema it drinken en  groeide as koal! Der is lykwols noch wol in hiel oar aspekt dat omtinken fertsjinnet en dat is it gedrach. Ompopkje mei in wees is net goed. It bist leart dan net it gewoane hyndergedrach oan. It leart gjin respekt foar minsken te hawwen en is der dus ek net benaud foar. Sa ‘n fôle wurdt klierich of optwingerich en is letter net mear te hântearjen. It alderbêste is in maat. Lokkich wie dy foar hânnen op Holwerda Sathe: Jente, in inter. Tegearre rinne se op ’t heden yn de foartún fan de pleats. En sy pakke prachtich mei mekoar om. Se komme mei harren beiden fuortdaliks oansetten at Froukje mei de amer om ‘e hoeke komt om Marijke te boarnen. In feest om nei te sjen! Sa is Holwerda Sathe no in goed weeshús wurden.

Froukje mei Jente en Marijke

Wêr’t Sibrecht oan stoarn is? Har hert hat it nei alle gedachten bejûn of sy hat in skuorke yn de aorta krigen en is dêrtroch deablet. Soks bart spitigernôch wol faker by Fryske hynders. It komt as in tongerslach út in kleare loft en is altiten in drama.

Dan noch efkes oer ús eigen eachweiding, ús machtich moaie útsicht. Net allinne wurde de buorlju âlder; de easken foar it biologysk buorkjen wurde ek oanskerpe: de kij meie bygelyks net mear op stâl oanbûn wurde. Sa wurdt harren it wurk sa goed as ûnmooglik makke. Hoelang Marijke, de oare hynders en de kij mei it byld bepale sille yn de greiden oan de súdkant fan Reduzum? De tiid sil it leare.

 

Froukje hâldt Imme Feike (L, de dekreu) en syn healsuske Odina Fardou (R) fêst en Nico de beide merjes Alefke (L) mei fôle Marije en Theuniske (R) mei Marrit. Alefke (2008) is in dochter fan Theuniske (1998), lyk as Jente, de inter. De kij hawwe der ek niget oan.

Wolle jo mear witte fan Nico en Froukje Hooghiemster fan Holwerda Sathe? Sjoch dan op harren eigen side!

Juny 2012

 

 

De slachrjemme op ‘e taart

In lyts kertier ear’t de wekker giet, rattelt de tillefoan. Jelle hat help nedich by keallerij fan in rier. Ik rek my út en bliuw noch eefkes op ‘e rêch lizzen oan’t myn oare helte oer myn búk strykt en my oantrunet dat ik der ôf moat. Gau strûp ik yn ‘e klean en strûs nei ûnderen ta.

Ûnderweis yn ‘e auto betink ik dat Jelle dat bist dochs net yn dy  bûtenstâl kealje litte sil mei dit ûnlijige waar? Wol dus, want Jelle troant my mei troch de tsjustere melkerij nei dy potstâl ûnder in selsmakke ôfdak. Hecht genôch, der net fan, mar it siicht der ûnhuerich op it stuit. “Ik tink net dat it keizersneed wurdt hear”, bêdet Jelle myn tinzen del, krekt as hie der dy lêzen. Ik lûk in lange plastikwant oan, himmelje it bunt fan it rier en sil de geboartewei yndûke. Dat slagget net samar; Jelle moat him goed te skoar sette tsjin it bist om har te plak te hâlden. Mei syn trijen wrakselje wy sa wat om en goed tsien minuten letter haw ik toutsjes om de poaten fan it keal en hingje Jelle en ik dêr tegearre oan. Der sit absolút gjin skot yn, want der is fierstente min romte. “Ik wol bêst wol snije, hear, mar hjir net.” Dat begrypt Jelle.

It rier hat nea earder in bine om hân, lit stean oan tou rûn. Ear’t wy mei it bist troch it donkere gat fan de melkerij yn ‘e lisboksstâl binne, is der al in kertier ferrûn. Dan bine wy oan de hoarnen in twadde lange loopline fan peal nei peal rjochting it foerpaad en buorkje sa meter foar meter nei it plak dêr ‘t wy hinne wolle. Jelle soalt in kear oer de roasterflier en ik knyp myn hân alderheislikst tusken de touwen. Wy foeterje al, mar flokke net. It rier rekket dan noch in kear los en fjouwert it foerpaad twa kear op en del. Nei trije kertier stiet it bist einliks sa ‘t wy it hawwe wolle en kin ik har skeare en waskje. Wy binne der dan lykwols noch net, want wylst ik de pleatslike ferdôving ynspuitsje sil, feecht it rier wyld om har hinne. Dan noch mar in prip jaan om har sleau te meitsjen. Út foarsoarch doch ik ek noch in hândoek oer har eagen om it bist it idee fan ‘nacht oer Java’ te jaan.

Yntusken is Mieke, de frou fan Jelle, mei twa pake- en beppesizzers foar it ljocht kaam. Mieke hânlanget altiten by keizersneed, mar woe de útfanhûzers net allinne yn ‘e hûs achter litte. De beide berntsjes hawwe in jaske oer harren nachtklean oan en observearje de hiele situaasje slûch en klomsk. Lokkich kinne se beide wol oer bloed en feroarje se net at ik it mes yn de lofter flank fan ‘e pasjint set.

Rillegau leit der in grouwe bolle op ‘e flier, sa helder as in bij. It hechtsjen fan it liif en de wûne nimt altyd in protte tiid, mar it rier stiet no as in peal, sadwaande kinne wy moai efkes prate. Mieke hat jimmer belangstelling foar jins famylje en sa en dan fljocht dat skoft om. Jelle wol it leafst mei melken begjinne, mar dat mei net fan my. Jo witte mar nea oft it bist wer it mâle fel oankriget, no? Ik wit net krekt mear hoe ‘t wy deroer yn petear rekken, mar doe kaam it ûnderwerp reynkarnaasje op it aljemint. As hokker bist soe Jelle werom komme wolle, frege ik him op de man ôf. “As bist?!?”, andere Jelle fûl.  “Ik wol as mins werom komme, en dan it leafste as wynboer. Wynboer yn Frankryk, fansels!” It blykt dat de santiger(!) eltse jûn twa glêzen reade wyn mei in protte smaak oer syn tonge nei binnen slabbert. Mieke knikt befêstigjend dat it wier is. Sa leare jo ris wa’t jo boeren binne wylst jo in wûne naaie.

It lêste eintsje fan it hûdhechtsjen kin ik allinnich wol oan. Jelle makket risselwaasjes om te melken en Mieke ferdynt mei de beide bern yn ‘e hûs. Oft ik aansten noch efkes yn ‘e hûs kom as ik klear bin, freget Mieke by de doar. Graach! Mieke har appeltaart is ferneamd by myn kollega’s en sels bin ik oan’t no ta noch net yn ‘e gelegenheid west om dy te priuwen…

As ik de koken ynstap rûk ik him al. Mieke hat alfêst in stik yn ‘e magnetron opwaarme. De beide bern boartsje ûnder de krystbeam en tsiere in bytsje. Mieke weeft der rap mei ôf. Oft ik ek slachrjemme derop ha wol. Graach, fansels. De kollega’s hawwe net oerdreaun, heite! Ûnder it genot fan it baksel prate wy noch in pypfol en dan set ik wer ôf. As ik by de melkerij Jelle noch eefkes goeie sizze sil, hear ik de man foeterjen en skellen op in ‘akelige rotko’. It liket my wiis Jelle gewurde te litten. Mar ik hie it al lang en goed witten at ik Jelle west hie: ik hie tsien jier lyn de hiele brot ferkocht en in spultsje yn Frankryk oanskaft. Mei in âld wyngert derby. Wachtsje op dy reynkarnaasje, ik tocht it net!

As ik myn eagen iepen doch hear ik yn ‘e fierte de klok lieden. It is krystmoarn, earste krystdei. Ik slikje mysels om ‘e mûle, mar priuw gjin slachrjemme. Dat ha’k dreamd. En dy keizersneed wie fan ‘t hjerst. En Mieke wie troch har appeltaart hinne doe ‘t ik dêr wie, wit ik noch. Ik draai my nei myn oare helte ta en lis hoeden myn ear op har hert, wylst ik har in bytsje ûndogens tyskje. Ik fernim dat sy ek al wekker is.

Desimber 2011

Diggelguod

L’histoire se répète, sa’t de Frânsen sizze. Skrassen op jins siel kinne jo net weipoetse en diggelguod dat stikken is, kinne jo better fuortdonderje. Dogge jo dat net dan kin soks foer foar psychologen wurde of in ‘skibbich’ ferhaal opsmite.

It is glûpende kâld earne midden yn ‘e winter yn ‘e oarlochsjierren fan de foarige ieu. Nel fûn in súterich katsje samar midden op strjitte. It skarminkeltsje streake de lytse faam nuet om ‘e beklomme skonken en mauke tsjin har. Nel helle de lapkespoes oan en naam har mei nei hûs. Se tôge mei it bist op ‘e earm de hege stoepe fan it doktershûs op en rûn de gong troch, sa de opkeamer yn. Ferheard kaam mem har temjitte mei harren hûn op ‘e hakken. Mem koe har dochter sa gau net in útbrânder jaan oer de smoarge skuon of de stabij stode al heal ûnder har rok troch op lytse Nel ta. Poes skrok har it rambam! Se skeat by Nel oer it skouder en fleach mei in sturt as in tuorrebout ta de keamer yn. Bijke stode deun achter har oan. De kat koe sa hurd net yn ‘e gerdinen strûpe en rûtste doe mar ûnder de porsleinkast. De hûn dûkte mei syn kop ek ûnder dy kast. Hy koe poes krekt net rikke en sloech syn sturt wakker hinne en wer. Mem en Nel hearden de kat fûleinich blazen en noch gjin twa tellen letter kaam Bijke mei in gjalp wer ûnder de kast wei. Út in skras oer syn noas sipelen grutte drippen bloed. Doe begûn Bijke âlderheisliks te blaffen. It naaide der sa út, dat Nel har hantsjes foar de earen sloech. Mem besocht de hûn te pakken te krijen mar se stroffele oer it bist en rekke yn ûnmacht langút oer de flier. Sy koe oars neat mear útbringe as boaze en loaze kreten.

Ynienen sette poes it wer op in rinnen. Se sloech har neils yn de learen stoel, fleach op it bekling en sprong doe sa streekrjocht boppe op de porsleinkast. Dêr stiene trije Delftsblauwe kommen op. De meast rjochtse fan it trio wankele efkes en trûdele doe yn in pirûette nei ûnderen. Op in hier nei miste de kom Bijke syn kop en sloech oan barrels op ‘e parketflier. Dat makke de hûn noch fûleiniger! Hy dûnse mei in kabaal om ‘e kast hinne dat it in aard hie. Op dat stuit fleach de keamerdoar wer iepen. It wie heit yn syn wite jas. Syn gesicht stie op ûnwaar. De man wie fanút de drokte fan syn sprekoere op it leven ôfkaam. Hy seach Nel stean mei de eagen stiifticht en har hantsjes stiif foar de earen. Hy eage it slachfield oer en sei gjin wurd. Pakte in stoel, sette dy njonken de porsleinkast en stapte dêrop. Grypte sûnder pardon de kat yn ‘t nekfel en wâde de gong troch mei Bijke blaffend efter him oan. Hy swaaide de foardoar iepen, pakte Bijke by syn halsbân en soalde de kat it paad op.  Bijke smoarde hast mar heit hold him stevich fêst. Poes stuitere rolleboljend oer de klinkers fan it foardoorpaad, fleach it brechje oer en stode sa de dyk op. Flak foar in frachtauto. Yn in sucht wie se sa plat as in dûbeltsje. En Nel wie krekt op ‘e tiid by de doar om it fatale momint op har netflues te fangen…

It hat wol trije dagen duorre ear’t de opskuor yn it doktershûs wer wat delbêde wie. De lytse faam wie net te treasten. Har âldere suster hie kâns sjoen om de gruzeleminten fan it ierdewurk byinoar te swyljen en wie begûn de diggels skibke foar skibke te lymjen. In heikerwei.

De skram op ‘e noas fan Bijke wie it earste dat wer hiele wie. Rom twa wike letter wie sa goed en sa kwea at it koe it ierdewurk ek wer lime. Alline fan tichteby koene jo de lymnaadsjes sjen. De skrassen op ‘e siel fan it lyts fanke hiene lykwols gâns mear tiid nedich om te hieljen.

Goed 65 jier letter. It is midden yn ‘e simmer en it is smoarhyt. Thea is krekt tachtig jier wurden. It is wol hiel stil yn ‘e hûs no‘t har kat dea is. Har skoandochter troaide har dêrom mei om in oarenien op te heljen. Dat waard Niak, in swartbûnte kastraat. In werpleatser via Stifting SOS.

Niak moast lykwols wakker omstean leare. De hiele earste dei hat er him ferstoppe efter de tillevizjekast. Mar stadichoan waard hy frijer en rekke hy wend oan Thea en sy oan him. Op ien fan syn sneuptochten troch de wente foel syn each op in erfstik: de porsleinkast. It útsicht fan dy kast ôf oer de keamer moat fantastysk wêze, tocht er. Thea seach him sjen, begrypte wat er yn’t sin hie doe’t er op it bekling fan de learen fauteuil wipte. Sy joech in gjalp wylst er de sprong weage. Faaks dêrtroch rekke Niak justjes de fierste fan de trije Delfts blauwe kommen dy’t de kroan fan de kast siere. De kom makke in healslach, like te wifeljen en mitere doe nei ûnderen. Nettsjinsteande it sachte tapyt foel er yn wol hûndert diggels. Wakker deselde diggels as doedestiids. Yndie, it wie dyselde kom dy’t Thea sels lime hie. De foaroarlochske lym hat ik net hâlden…

Wol trije moanne lei de brot op in blêd yn ‘e erker. Niak seach der sa no en dan beroufol efkes by, mar it slagge Thea net nochris om mei moderne superlym út de skibben in kom waakse te litten. “Smyt dy rommel dochs fuort, Mem”, sei ik, “It is ommers mar dea guod.” Mar fansels begriep ik ek wol dat der doe in stikje skiednis yn ‘e kontener ferdwûn.

En Niak? Hy mocht ek net âld wurde. Hy kaam de ôfrûne winter op in nacht net mear thús. It wie noch mar krekt begûn te friezen. Faaks hat hy net witten dat jo dan net oer ien nacht iis gean moatte… Mem mist har kat. Inkeld in foto en neitinzen bliuwe oer. Dy wurde dan ek tige kuozze.

Augustus 2011

Aprillerij yn ‘e Multykultyklup

We sitte midden yn ‘e lammefangerstiid. Altyd wer hartstikkene moai mar drok. Lykwols is myn bistedoktersbestean blykber noch net bannich genôch om’t ik sels ek nochris sa noadich skieppeboer wêze wol. Dat jout ferdivedaasje by de fleet. Foaral by de swarte skiep yn de meast blanke Tekselske famylje want mei-inoar foarmje sy in moaie multykultyklup.

Yn de keppel fan goed tweintich skiep rinne der by ús efter yn ‘t lân trije swarte. Stammem fan dat stel is Betty, in nuete swartblês. Jierren ferlyn al folslein ynboargere. Sûnt sy har entree makke, rint se altyd foarop. At sy oer de daam komt, komt de rest ek wol. Maklik foar de boer. Betty is net de jongste mear en sit yn in soarte fan oergong. Gewoanwei geane skiep dan nei de merk, mar Betty net. Sy is bysûnder. Se mei âld wurde oan de Ayttawei en dêr stjerre.

Betty hat twa neikomlingen yn ús keppeltsje. De iene hjit fan Lytse Betty, mar wurdt ek wol Betty 2 neamd. Lyk as har mem in rassuver swartblês en nóch nueter. Doe’t se ferline jier foar ‘t earst lamme, hie se de famylje te fiter op 1 april. Se wie noch net thús helle, want se wie pas de fjirde fan de aprilmoanne útrekkene. Mar se rekke earder yn ’e fleagen en lamme pardoes  yn ‘t lân. Lokkich rêde se harsels. Se brocht in helder twillinkje.

Dit jier hie se just krekt op 1 april de tiid en wer hold se de skieppeboer foar ‘t lapke. No mei falske weeën. Dyselde jûns lei se wer lekker te wjerkôgjen…

Pas op 3 april wie it dan echt safier. Dy moarns wie se net roppich op de biks en efkes nei tolven hong der in grutte wetterblaas ûnder de sturt. Gau waard se yn ‘t hok dreaun en al rillegau dêrnei kaam der in snútsje foar ‘t ljocht. Soan Jetse fong it earste laam, syn heit helle de twadde efterstefoaren. Beide binne it eilamkes. Beppe Betty is yn elts gefal wakker grutsk! Mem fansels ek. En Jetse tinkt: faaks sit der no wer in Betty 3 by?

De oare dochter fan de âlde Betty hjit fan Blacky. In folweardige bastert en fierwei de grutste fan de hiele skiepebinde. Eartiids wie se hielendal swart, no is se moai griis. Se brocht al earder twa kear twa wite lammen, mar dit jier wie se grouwer as ea. Dochs rûn sy, lyk as har healsuster, ek oer tiid. De hiele dei hie se har ôfsûndere ear ‘t har lammerij dy jûns útein sette. Ienris yn it kreamhok kaam der earst in hurdgiel laam. Dat bart wol faker; dat binne neffens skieppeboeren de sterkste! Nûmer twa wie swierder en moast ik in bytsje helpe. Dizze wie sniewyt, mar ek tige helder. Yn de ûnderstelling dat der no wol net mear komme soene, fielde ik foar de wissichheid noch ien kear yn ‘t skiep. Hiel fier fuort rekke ik, ferdraaid noch en ta, dochs noch in poatsje. In toutsje moast útkomst bringe. Doe kaam der in prachtich swartbleske foar ‘t ljocht. In trijeling! It kleurrike stel waard foar harren mem dellein. Wa is der bang foar White, Yellow and Black? Blacky yn elts gefal seker net! Sûnder ûnderskied slikke sy alle trije om bar skjin en droech. Altyd wer in machtich moai gesicht.  Net folle letter rûn it trijetal al wakker nei it memmejaar te longerjen. Seker net minder moai!

Wat soks oanbelanget kin Wylde Geart noch in bulte leare fan dy smeltkroes fan ús multykulty feestapeltsje. Akseptaasje, yntegraasje en in protte ferdivedaasje sûnder ûnderskied. Al moat ik wol earlik tajaan dat as in laam ienris goed en wol oannaam is, it dan net besykje moat om efkes it jaar te priuwen fan in oare mem. Dy feecht meastentiids om har hinne dat it net moai mear is. Dan binne skiep ek al wer net folle better as Wylde Geart… Mar hawar, in kommune hoecht it no ek wer net te wurden, no? Moat der net oan tinke!

Blacky, mear griis as swart, mei har kleurrike trijeling: White, Yellow and Black.

April 2010

De olfert fan de bistebuorkerij

Op in pleats hjir flakby wennen noch net iens sa hiel lang ferlyn in boer mei syn frou, in hûn, in stikmannich kij en in keppel skiep. It wie maitiid en de lammerij wie hast dien. De skuorre siet grôtfol mei heech- en leechtoanich bletterjend fee. Der wie noch mar ien touke dat lamje moast.

 

Op in pleats fier oer de grins barde it in heale ieu ferlyn dat bargen de macht oernamen fan de boer. Mei stipe fan boppe al … de skiep. Skiep wiene altiten al meigeand bistefolk. Ommers, at der mar ien oer de daam is… Mar se hawwe byleard! Hjoed-de-dei is dat net mear sa. Se doarre foar harren sels op te kommen en hawwe leard har eigen gong te gean. Op dy pleats, hjir yn ús omkriten, hiene se útfûgele hoe’t se it bêste mei de boer oan moasten. Dy boer wie sa goed as in pûde moal, mar ferlosse koe er beslist net. Meastentiids wie der gjin help nedich, mar at it der om spande, waard it skiep op in pak strie útbûn, sjippe de bêste man syn hân oant en mei de earmtakke yn en raamde dan alderûnhuerichst mei syn grutte klau yn it skiep om, dat it gjin aard hie. Sa hat er him oan mennich skiepke fergrepen. Meastal waarden de bisten skeind foar it libben en faaks rekken de lamkes ek noch dea. En at de boer it hielendal net rêde koe, rôp er de feedokter der by. Dy hie him al faak genôch sein dat er earder skilje moast. Der wie foar him dochs ommers gjin ear mear te heljen at alles al ûnder it bloed siet?

 

De skiep hiene dêr ek goed har nocht fan. Dyjinge dy’t lamje moast, hold har de bek. It slagge harren dan sels om te wjerkôgjen at de boer it hok oerseach. En as it der wier om spande, soargen oare skiep derfoar dat de boer ôflaat waard. Lizzend parsje diene se net earder as dat it laam hielendal goed yn ‘e slúting lei. Sadwaande gie it meastentiids goed. Boppedat hie de boer mei skea en skande ek leard. Hy rôp yndie earder de help yn fan de feedokter.

 

No wie der op dit stuit noch ien sa ‘n skytwiis touke dat lamje moast. Al in heale moarn toarke en blêrde se om. Dan wer stean, dan wer lizze. Fan alle kanten wiisden de âldere skiep har terjochte, se moast har net sa oanstelle. Mar alhoewol’t se wist dat alle skiep gelyk hearre te wêzen, wie sy lykwols fan betinken dat guon mear gelyk binne as oaren. En sy wie no sa fier. Sy moast lamje en de hiele wrâld mocht dat witte! Alle warskôgings sloech se yn ‘e wyn. It wurke dwersferkeard want de hiele skuorre rekke oerstjoer. It alderheislikste kabaal miste syn útwurking net. “Dêr hast it gedonder al”, blettere in âlder skiepke doe ‘t de boer om ‘e hoeke kaam.

Ienris op it pak strie bedarre, raasde ‘Skytwiis’ alles bymekoar. En spinfuotsje dat se die! De boer hie hâlden en kearen. “Belje mar gau de fee-arts”, sei er tsjin syn wiif.

It duorre in lytse tweintich minuten, doe kaam der in auto it hiem opriden. De feedokter trof de boerinne yn de skuorre; har man siet frustrearre yn ‘e foarein. Alle skiep wiene stil, allinne in lyts lamke mekkere om har mem. Skytwiis waard yn ‘e hoeke fan it hok dreaun en foarsichtich ûnderút helle. Har laam lei ûnderwilens goed yn ‘e slúting en de fee-arts hoegde allinne mar de beide foarpoatsjes te strekken. Mei de earste de bêste parswee floepte it lamke efter it touke. De dokter lei it foar har memke del en Skytwiis begûn it daliks ôf te lebberjen. Sûnder protesten liet it bist fielle oft der noch ien yn siet. Dat wie net it gefal.

 

“Sis no mar net tsjin jo man dat it sa maklik gong”, sloech de fee-arts de boerinne foar. No, dat hie er likegoed tsjin de bline brânmuorre sizze kinnen. Want doe ‘t de boer foar it ljocht kaam, smiet syn wiif him gelyk foar de fuotten: “Do grutte olfert, dysto der bist! It wie samar klear! De fee-arts hie der gjin wurk fan!” De krinking koe net grutter. De man draaide him om en slofke suver mei syn noas op grûn it hûs wer yn……

It jier derop wiene alle skiep fuort. En Skytwiis? Hat noch wol acht kear earne oars lamme en dat gie acht kear sûnder mankearen en sûnder ienige help.

April 2009

Lolke Kalsbeek, fiifentritich jier feedokter

Hoe yn ‘e goedichheid kinne jo it libbenspaad fan in feedokter gearfetsje yn ien ferhaal? Dat bestiet hielendal net! Heechút binne der in pear krinten út de brij te fandeljen. Hokker krinten dan? 

It begûn goed 35 jier lyn mei tongblierspuitsjen yn dizze omkriten. Noch mar krekt it rydbewiis en noch gjin ûnderfining fan ús fak. Beide hat Lolke lykwols yn de rin fan ‘e jierren goed yn ‘e fingers krigen. It fakmanskip fan feedokter sels poerbêst; it autoriden koe somtiden noch wol wat better. At er breinroer hastich is, parkeart er syn wein bygelyks samar by Bouke yn ‘e brijkarre!

Lolke, hikke en tein yn it Grouster Leechlân, kaam hjir nei de stúdzje werom as frijgesel. De keallefokclub en de Redúster merke brochten Jantsje by him; trije sûne bern foelen harren ta. Der sitte gjin opfolgers by. Dat hie it neiteam gau besjoen: it feedoktersbestean is drok. Lolke is teminsten altyd en ivich drok mei ‘de praktyk’. Syn wurk is syn hobby.

Hoe ‘t er yn ‘e omgong is? Hy is goed mei kij, hat er ek ferstân fan. Kin ek bêst mei de measte boeren. De kollega’s? It is mei in maatskip krektlyk as yn in houlik. At der noait argewaasje wêze soe, binne der sufferts yn ‘t spul. En it lytsfee dan? Al hoe ‘t er syn bêst ek docht, it sprekoere is gjin pree foar him. Hûnen en katten, hawar. Mar rap hie er de doaze wer ticht doe ‘t der net in knyn of in marmot út kaam mar in echte slang! “Dy moasto mar dwaan”, seit er dan. Leaver hat er in túnslang yn ‘e hannen of pielt er yn syn frije tiid wat by de sitkûle om.

Ljipaaisykjen is syn grutste passy. Der moat sels syn wurk bytiden foar wike. It sil dreech wurde at er him yn ‘e takomst beheine moat ta de neisoarch allinne.

Krityske noaten hâldt Lolke net sa fan. Wol om se sels te kreakjen, mar net om se te ûndergean. Doe’ t bygelyks in kear it bloedtaapjen út de sturt by in ko net sa goed slagge sei de boer: “It liket wol akupunktuer!” Fuort wie Lolke, en dy boer hat him dy deis nea wer sjoen…

Syn lingte frustrearret him ek wol ris wat. By grutte kij moat in batte, in pak strie of in hiel kninehok, sa giet it ferhaal, wolris útkomst biede om him op hichte te bringen. Meastentiid lykwols kompensearret er mei kennis en kunde en foaral mei de mûle. Dat wurdt wer wat dreger foar in grutter publyk. Dochs wie it op ús boerejûn yn Poppenwier wer fermaaklik at er syn ferhaal docht mei in Simmer 2000-ko op it toaniel, dy’t yn alderhande posysjes maneuvrearre wurdt om ynjeksjetechniken sjen te litten. En al hielendal at er dernei mei in hylaryske utering komt oer it televyzjeprogramma ‘Spuiten en slikken’. Der wie in wrâld en noch wol folle mear foar him iepen gongen, dêr ‘t er sels net iens mei Jantsje oer doarde te praten.

It is foar syn kompanjons wol ris dreech Lolke te folgjen. Wie er doedestiids de grutte promotor fan it rôljen en stekken fan in ko mei in lêbmageferdraaiïng, sûnt er sels ek ris in ko dea hie nei sa‘n aksje, mei dat tsjintwurdich net mear. Of it moat wêze…. en dan belânje wy yn de lytse letterkes fan Lolke syn betingsten. Dat lêbmagestekken fan him is oars in ûnneifolgber ritueel. Fral syn mimyk! Earst al by it hanwaskjen mar letter ek seker net minder by dat eksplosive stekken. Freegje de boeren mar nei.

Lolke mei graach op ‘e hichte bliuwe. Hy hat him bytiden al opjûn foar in kursus, foardat de oare trije maten fan it bestean witte. Dat kostet him soms sels in auto. Op Papendal rekke er syn praktykwein kwyt. Mei de hiele mikmak deryn fansels. Eins ek noch in gelok by in ûngemak. Koe er alles ris hielendal nij oanskaffe.

Mear krinten? Dy binne der by ‘t soad. Mar ik wol my noch ta ien beheine. Tsjintwurdich hawwe in protte boeren de badkeamer útwreide oant yn de skuorre. Dy sit dan faaks by de achterdoar. Sa kaam hy ris yn it foarporteal om ‘folk’ te roppen, kaam der net krekt de boerinne ûnder de dûs wei stappen? Lokkich hie se al in broekje oan, mar mear ek net! Wat Lolke doe sein hat kin ik allinne mar riede. Wol wat er seit at er dat ferhaal wer ris docht; “Godtomme! En se die net iens in handoek foar!”

Op 2 maart is Lolke Kalsbeek sechtich jier wurden. Al 35 jier in besiele bistedokter. Dei en nacht foar hûndert persint ree stean foar de boeren en harren fee. It leafst soe er noch wol 35 jier trochgean wolle…

Maart 2009

Bûsjild

Koartlyn moast ik sels op ‘e snijbank. My waard deselde ridel ôfdraaid dy’t ik ek altyd doch at ik mei eigners in operaasje-ôfspraak meitsje foar harren bist. Ik mocht de jûns derfoar nei achten net mear ite en dyselde deis ek gjin drinken mear nimme.

 

Moarns om acht oere moast ik my melde by de opnamebaly fan de polyklinyk en ‘k soe dan al rillegau holpen wurde. Ik waard troch myn frou nei ‘t sikehûs brocht om’t it net hielendal wis wie oft ik dy middeis sels wol wer thús komme koe mei de auto.

Nei in koart skoftke yn ‘e wachtkeamer waard ik oproppen. Ik moast my yn in lyts keamerke hielendal útklaaie en krige dêr in fierstente koart steryl operaasjehesje oan. Dernei helle in sjarmante suster my de tariedingsromte yn en waard ik op in heech bêd dirigearre. Efkes letter kaam ik mei de sjirurch yn ‘e kunde. Hy harke út ‘e flecht wei nei myn hert en longen en joech dernei de narkotiseur it konsynje om my in spuit yn ‘e kont te jaan.

Wylst in soarte fan wurgens my al gau oerfoel, ferkundige de ferpleechster my alfêst fjirder ree te meitsjen. Sy begûn sekuer myn spultsje te plôkjen as wie se in krielhin oant slachtsjen. Har epilearjen die my alderûnhuerichste sear. En ik lei dêr al sa nuver neaken en bleat foar de suster! Alhoewol ‘t ik net hielendal mear by sûpe en stút wie, koe ik noch krekt oan har freegje oft skeare net better wie. “Nee, dit giet folle makliker”,  fûn se. Dernei pakte sy in flesse spiritus en in dot watten en begûn rij myn skroatum te ûntsmetten. Ik huvere oant yn myn lytse teanen. Itselde ritueel werhelle him mei joadium. Doe waard ik nei de OK riden en dêr kaam de sjirurch wer op it aljemint, wapene mei in skalpel. Gewoan yn spikerbroek! En net iens sterile wanten oan, gjin mûlekapke foar of mûtse op. Hy miende dat ik al hielendal ûnder seil wie en kundige monter oan dat hy ‘dit skiep wol eventsjes waskje soe’, en ik bin der sa goed as wis fan dat er sei dat er dit hearskip fan syn ‘bûsjild’ ôfhelpe woe.

Dêrnei gie it dat it slydjage. Hy pakte myn iene kloat tusken tomme en wiisfinger, snie myn sek oer de bal hinne yn en knypte de hiele testikel troch it gat nei bûten ta. Doe splitste er it siedstring fan ‘t bloedfet en knope die twa oan mekoar. Op it momint dat hy it mes wer pakte om de helte fan myn genetyske foarrie derôf te fykjen, joech ik in gjalp dy ‘t eltsenien yn  ‘e OK troch ieren en sinen gong. Wie er no hielendal besoademitere?!? Myn rie te’n ein seach ik rjocht yn de synyske eagen fan dy spytgnyskjende ‘sjirurch’.

 

Dweiltrochwiet fan ‘t swit waard ik wekker yn ‘e útsliepseal. Ferstuivere frege de pasjint dy ‘t neist my lei wat my yn ‘e goedichheid mankearde. Ik grypte nei myn krús. Fansels foel my in stien fan it hert doe ‘t it hiele spul der noch like te sitten, mar ‘t wie krekt oft ik in oar yn ‘t krús taaste. Wat de lokaasje oanbelange moast dy swaffel wol by my heare, mar ik fielde it net! Ûnderwilens kaam de suster ek ferheard oandraven. ‘Och, in alderheislikst aaklike dream’, of sokssawat moat ik andere hawwe. Ik die myn eagen wer ticht en ynienen foel alles op syn plak. Ik hie krekt in ‘kijkoperaasje’ oan myn knibbel ûndergien. Rêchprik hân en it hiele barren op it skerm folgje kind. No lei ik by te kommen en sûnder mis wie ik eefkes yn ‘e slom rekke.

De fearten yn it lân fan de dreamen binne wier net te bedjipjen. Al prakkesearjend realisearre ik my dat dy operateur yn myn boaze slomkemerje alles presys sa die sa ‘t ik sels in boarre kastrear. Sels alle tariedings wiene krektlyk. Mar ik wit ynienen wer hiel klear: sterilisaasje? Noait ien krolhier yn myn skamte dy ‘t deroer prakketinkt, ik fertrou dy snijhearen foar gjin sint!

 

Sûnt dy tiid krij ik nuveraardige assosjaasjes at ús jonges om har bûsjild freegje. Dat begripe se net. Ja letter miskien, as harren dit skriuwen ûnder eagen komt. Noflike bykomstichheid foar de boarren út dizze omkriten is dat ik my sûnt dat penibele momint foarnommen haw se net earder te ûntmanjen foar’t ik seker wit dat se hielendal neat mear fiele.

Bistedokter midden yn it hert fan Fryslân

Jannewaris 2009

Lyts Mystearje

De technyk stiet net stil. Likernôch alles wat by minsken kin, kin in pear jier letter by bisten ek. Jo kinne it sa mâl net betinke. Ortopedyske operaasjes, transplantaasjes, gentechnology en wat al net mear, de wittenskip soarget dat de bistedokterspraktyk by de tiid bliuwt. Salang it de maatskippij ekonomysk foar de wyn giet, kinne en wolle de baaskes it foar harren bisten wol bekostigje. Ek medyske attributen sjocht men hieltyd mear yn de bistewrâld. Bygelyks (sinne-) brillen binne der al lang foar de hûn; it gehoarapparaat liket dêrfoaroer noch takomstmuzyk. Of is dat ek al yn gebrûk?

Wat wiene dy earkes fan dy earme Truus smoarch! De kat hie ferskuorrende jokte en de gehoargonkjes sieten grôtfol mei swarte earfet. Myt wie myn konklúzje. De mikroskoop befêstige dat. In grut oantal wrimeljende koartpoatige lytse spintsjes kamen my foar ‘t fizier. Ik mei dat ek graach efkes de eigner sjen litte. Faaks griist dy derfan. Dan is de kâns grutter dat de krupsje ek goed neibehannele wurdt. De krigele beppe dêr’t Truus by hearde, bearde fuortdaliks dat se no wol leauwe woe wêrom ‘t de kat sa min lústere. Dy earen sieten ommers smoarfol!

Ik waard warskôge dat Truus as asylkat ien wie mei in gebrûksoanwizing. Sy koe samar it mâle fel oankrije at it har net sinde. Mar oan ’t  dat momint hie se mûsstil op de behanneltafel sitten en liet se alles deemoedich oer har hinne komme.

Wylst ik, ûnder súntsjes protest fan Truus, hoeden begûn te himmeljen, bûgde it minske in bytsje tichter nei my ta en flústere oft se my wol wat nuvers freegje mocht. Fansels, altyd. ‘Ik bin al in pear wiken myn gehoarapparaat kwyt’, sei de frou. ‘Ik wit hiel seker dat ik it midden op ‘e tafel dellein hie, en ynienen wie it fuort.’ Har eagen waarden grutter en seagen my freegjend oan: ‘Soe it wêze kinne dat dy kat fan my it opiten hat?’ ‘No, eh, ja, katten binne sinnige iters, mar eh……hoe grut is dat ding eins?’, andere ik. Se joech mei tomme en wiisfinger oan hoe lyts wol net: ‘It is in ding fan neat.’ Ik tocht fan net, mar ik woe it ek net útslúte: ‘Wat deryn giet komt der faak ek wer út.’ ‘Man, ik haw al trije wike de kattebak hieltyd wer útplúze!’, kaam der fûl út.

Ik smiet it doe oer in oare boech: ‘Ik tink dat de kat mei syn smoarge earen sa min hearde, dat er tocht dat hy jo gehoarapparaat wol brûke koe, doe’t er it op ‘e tafel lizzen seach. Mar hy wist fansels net rjocht hoe’t er dat ha soe. Doe hat er it mar opfretten. No sit it as in ynplantaatsje earne yn syn mage of sa en hy heart no likernôch alles wer, tink ik.’

It âld minske seach my oan en begûn te laitsjen: ‘No hawwe jo my te fiter!’

Noch hieltyd liet Truus alles gewurde. Mar doe‘t ik mei it lêste túbke earsalve oansetten kaam, wie de maat fol. Sy fleach my ynienen suver oan en myn kollega moast byspringe om de behanneling ôf te meitsjen.

Twa wike letter kaam Truus foar kontrôle op it sprekoere. Har earkes wiene in stik better en krigen in lêste neibehanneling. Gau treaunen wy poes wer yn ‘e tas om in nije útspatting foar te wêzen. Ik frege oft it lytse mystearje fan it gehoarapparaat ûnderwilens oplost wie. Dat wie spitigernôch net it gefal, liet har bazinne my witte. ‘Mar jo hoege net sa lûd mear tsjin my te razen, want ik haw al in nijenien kocht en kin no wer poerbêst hearre.’

Maaie 2008

Neiskaaie

In pear jier ferlyn waard ik op in waarme midsimmerdei roppen by in kealderij. In rier wie oan ‘t fersmiten, it kealtsje wie al dea en der wie net al te folle romte yn ’t bunt. Net echt in fris putsje yn de hjitte fan dy dei. Ik haw altyd lange plastykwanten oan om mysels te beskermjen yn soksoarte sitewaasjes. De boer stie de sturt fan it rier te hâlden en wy wiene noch yn de lisboks doe’t Klaas om ‘e hoeke kaam. Klaas is it âldste soantsje fan de boer en hat syn mûle op it goeie plak sitten. Hy stelde himsels oan my foar mei: “ik kin it hurdste drave fan de hiele klasse”. No, dat fernuvere my neat, want syn heit kin ek wakker hurd rinne. Soks skaait faaks nei. Ik mei graach efkes hûntheie en fuorre Klaas in bytsje. Syn heit gniisde der om. Mar myn oandacht hearde by de ko te wêzen, ek al wie it keal al dea. Ik besleat om mei it hiele spul nei bûten te gean yn ‘e greide njonken de pleats. Dan koene wy it bist dellizze en sels ek skjin sitte. Ik soe it wol net droech hâlde mei alline wanten oan en dêrom luts ik de boppeklean út. Klaas beseach my en begûn ôfwaaid praat oer ‘titsjes’. Dat kaam him op in skrobbearring fan syn heit te stean.

Doe sette it hiele spul nei bûten ta. Wy leine mei in lang tou it rier op har rjochter side del midden yn it lange gers en ik begûn it bunt wat op te rekken mei hannen fol glydmiddel. Dernei die ik toutsjes oan de foarpoaten fan it deade keal mei ferloshoutsjes oan it ein en begûnen de boer en ik stadichoan te lûken. Wy leine langút achter it rier en it swit rûn ús by de holle del. Klaas hie him efkes stil holden mar seach de swierrichheid fan dit gefal. Hy krige ek troch dat it keal net mear libbe en frege wêrom it dea gongen wie. Ik lei mei in fjoerreade holle fan de ynspanning út dat it rier fierstente gau oan ’t kealjen wie. Doe waard er suver lulk: “wêrom lûke jimme der dan oan; bliuw der dochs ôf!” , wie syn konklúzje. Ik koe prate wat ik woe, ik krige it Klaas net foar it ferstân dat it wier net oars koe. Hy draaide him om en sette ôf nei de pleats, dravend, sa ‘t hy altyd wend is.

Mei in protte muoite krigen wy it deade kealtsje der ôf. Wy wiene dweiltrochwiet fan ‘t swit en it rier wie ek út ‘e liken. Wy brochten har in pear amers fol wetter en dat die har goed. Doe sels wat opknappe ûnder de kâlde kraan, súver noflik. Ik joech de boer wat medisinen foar neibehanneling fan de ko en luts noch in bloedmûnster foar de sûnenstsjinst foar bisten. Ik sammele myn attributen en woe ôfsette. Achter op it hiem seach ik Klaas op ‘e skelter. Hy wie de alteraasje al wer fergetten, sa like it. Hy wie drok dwaande syn suske te narjen en dy raasde omraak. Soks wie ik net wend fan Klaas syn heit. Dat is in tige ynnimmend en noflik persoan en sil noch gjin mich kwea dwaan. No wie Klaas syn pake wol ris wat dreech, sa wist ik út ferhalen. En neffens myn eigen skoanheit skine minne eigenskippen faaks in generaasje oer te slaan en sa dochs noch nei te skaaien. En de froulike line lit ik dan no foar it gemak mar hielendal efkes bûten beskôging.

Juny 2007

Neiberjocht: de oersetting yn it Nederlâns kinne jo fine op dizze side ûnder de namme ‘Overerven’.

Alle dagen dieredei

‘Henkie, Hèèèènkie, kom dan by de frou’, rôp Anneke ûnder de beam skean tsjinoer ús praktyk yn Grou. Har stim sloech suver oer. Anneke is boerinne. Neist in keppel kij binne der op ‘e pleats katten, in herdershûn en in parkyt. Like maklik as Anneke yn ‘e melkstâl stiet te melken, komt sy mei ien fan har bisten by ús op it sprekoere. In echte bistefreon, by wa’t it eltse dei dieredei is. Dit kear soe Anneke wer nei’t sprekoere, mar de pasjint ûntkaam har. Henkie siet yn syn koai yn ‘e kofferbak fan ‘e auto. It doarke fan ‘e koai wie net goed beskoattele, dat de parkyt fleach by it iependwaan fan de klep linea recta boppe yn ‘e beam. Henkie seach it swurk driuwen en kaam net. De wurklju fan it bedriuw oan de oare kant fan de dyk skuorden harren de bûsen út en begûnen Anneke nei te bauwen: ‘Henkie, kom dan jong, kom út dy beam wei!’. It tafal woe nammentlik dat ien fan dy mannen ek Henkie hjitte. Anneke waard der suver nitelich fan: ‘Stean dêr net sa stom te gnizen, helje leaver in ljedder foar my!’

Op datselde stuit wie ik drok dwaande mei it sprekoere. By ús yn ‘e praktyk is it ek dei út, dei yn dieredei. Wêrom soene wy op fjouwer oktober mear ús bêst dwaan moatte as oare dagen? Sels hawwe wy thús ek bisten dy’t alle dagen oant yn ‘e grûn bedoarn wurde. Dêr hoege se allinne mar leaf foar te wêzen! Dieredei is lykas heite- en memmedei ommers foaral in kommersjele útwaaks.

It bart wol ris faker dat bisten útnaaie. Se bedarje dan úteinlik faak yn in asyl. En sa belânje wy op it mêd dêr’t dieredei by útstek op syn plak is! Al hoe fantastysk de fûnlingen dêr harren gerak ek krije, it is pas echt feest as se troch immen ophelle wurde. Der kin op fjouwer oktober noait te min omtinken jûn wurde oan de bisten yn it diere-asyl. Wie it dêr mar alle dagen dieredei!

Wêr’t Henkie bedarre is? Ik haw net sjoen hoe’t Anneke it foarelkoar krigen hat, mar it is har mei de ljedder al slagge him te fangen! Hja hat my by de behanneling fan Henkie’s kalksnaffel har ferslach dien en se hie sels wakker wille om it foarfal. Koartlyn wie Anneke der wer. No mei de herdershûn, in boerehûn sûnder line fansels. ‘Tink der om dat se net útnaait!’, warskôge ik har. ‘Lokkich kin sy net fleane’, lake Anneke.

Oktober 2004 (F-side fan de Ljouwerter Krante)

Nuvere betinksels

Yn gedachten sjoch ik ús haadmaster Piter jûns let syn frou by in slokje op ‘e hichte bringen fan wat der op ‘e gearkomste fan de âlderried bard wie. “Moatst no dochs ris hearre!” Ik hear it him sizzen. Wat it gefal wie? Ik hie dy middeis in putsje by de ein hân, wêrby ik ynienen in nuvere assosjaasje krige. Ik moast tinke oan dat reklamespotsje (‘even Apeldoorn bellen’) oer presidint Clinton en dy man mei dy voodoo-pop yn dat museum. Dyselde jûns skeat my dat ûnder de gearkomste wer yn ’t sin. Ik koe it net litte om fan master Piter yn ‘e rûnfraach te fernimmen hoe’t it mei him gong. Earder op ‘e jûn hie ik al murken dat it him yn ‘e rêch skeat. Hy seach my ferheard oan. “Wêr soe er no dochs op doele?”, seach ik him tinken. “No, ik woe graach witte of jo jo fan ‘e middei ek wat oars as oars field hawwe”, sei ik. “No nee, ik fiel my poerbêst”, andere hy. “Wier net?”, frege ik. “In bytsje pine yn ‘e holle, fierder net.” Gelokkich mar. Ik hie nammentlik syn namgenoat, Piter, ûnder ‘t mes hân. Ús Jetse hat in knyn, in raam, en dy hat er nei master ferneamd. En dêr moast eins in Loekie by, mar wy wolle gjin jongen hawwe. Kastraasje wie de koartste klap. Master seach my ris oan nei myn relaas en luts syn wynbrauwen op. Yn de hilariteit dy’t dêrop folge, kaam der noch in nuver ferhaal los fan in Frienzer mem. Sy siet midden yn ‘e nacht op it húske en in mûs rûn har om ‘e bleate fuotten. Yn panyk stode se wer op bêd. Se waard ferbjustere troch de opmerking fan har man dat ‘har poes’ de sliep blykber ek net út hie. En hy draaide him wer om…

In wike letter kaam myn kollega út Idaerd moarns gnyskjend op ‘e praktyk mei de fraach: “Doe jij voodoo op meester Piter?” Wat wie it gefal? Master Piter hie de jûns dêrfoar by harren op húsbesite op ‘e tekst west. No nee, ik haw him útlein dat it alline mar nuvere tinzen fan my wiene. Mar ik hie wol yn ‘e rekken dat dit ferhaal rûnsjongen gean soe. It like my better om de wiere tadracht mar efkes te publisearjen om misbegryp foar te wêzen. Sadwaande, dus.

Ferline wike hawwe wy dan ‘Loekie’ by in boer út Flânsum weihelle.  Se moast earst efkes wenne, mar dat duorre net lang. It taferieltsje dat him dêrnei ôfspile: eltse oerienkomst mei de namgenoaten berêst op suver tafal! As master Piter en syn frou jûns foar de kachel dit yn Linepraat (ús doarpskrante) lêze, tink ik dat sy skodholje. En se hawwe gelyk, de earstkommende âlderried-gearkomste heart sûnder dit soarte fan nuvere betinksels te ferrinnen!

Novimber 2003, ik wie doe âlderriedslid fan de Trije Doarpenskoalle yn Reduzum.

Afbeelding 037Piter mei syn Loekie